ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР  1. Основания на правото за достъп до обществена информация
n  Обществено-политически основания
n  Юридически основания

Обществено-политически  основания
* Държавата е създадена от гражданите, за да защитава техните интереси
             -  държавата работи в интерес на своите граждани
             -  държавата създава и държи информация не за себе си, а в полза на обществото
* Демократичното развитие изисква:
             -  свободно движение на информация
             - конституционното право на свобода на словото – гарантира се чрез правото да се търси, получава и разпространява информация
              -  особено – търсене на информация от държавен орган
* Достъпът до обществена информация е предпоставка за развитие на демакратичните процеси
             -  за формиране на широко обществено мнение
             -  активноств политическите избори
             -  провеждане и участие в референдуми
             - участието на гражданите в процесите за вземане на решения от държавните органи
             - само добре информираните граждани могат да създават свои обосновани мнения и да ги отстояват
* Нормативната регламентация на ДОИ създава условия за:
                -  контрол
                -  прозрачност
                -  отчетност на държавното потребление
* Активността на гражданите и участието им в държавното управление
*  Информационното общество
           -    еволюция на държавата и гражданите
           -    нови информационни технологии
           -   нови начини за получаване и придобиване на знания и реализиране на правото на  знание
           -  правото на информация е предпоставка за преход към обществото на знанията и за  развитие на икономиката на знаниятаКонституционни  основи
Конституция на Република България
Чл. 41. (1)  Всеки има право да търси, получава и разпространява информация. Осъществяването на това право не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на другите граждани, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала.
      (2)  Гражданите имат право на информация от държавен орган или учреждение по въпроси, които представляват за тях законен интерес, ако информацията не е държавна или друга защитена от закона тайна или не засяга чужди права.


2.  Понятие за обществена информация
 -  ЗДОИ,  чл. 2, ал.1:
     „всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти”

Примери
Обществена информация е:
  -  нормативни актове;
  -  индивидуални актове;
  -  писма, указания, протоколи от заседания на държавни органи

Не е обществена информация:
  - информацията по конкретно съдебно дело – „няма характера на обществена по смисъла на чл.2, ал.1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), тъй като се иска конкретна такава по конкретно дело и се отнася до съдебен спор между конкретни правни субекти”  -  Р. № 36 от 4.01.2006г. по адм.д. №9302/2005г.  5-чл. с-в на  ВАС.


Информация  от  обществения  сектор
 -  ЗДОИ,  чл. 2,  ал.3:
    (3)  (Нова -  ДВ, бр.49 от 2007г.)  Информация от обществения сектор е  всяка информация, обективирана върху хартиен, електронен или друг носител, включително съхранена като звукозапис, и събирана или създадена от организация от обществения сектор.

Организация от обществения сектор
ЗДОИ  чл.3, (4)  (Нова  - ДВ, бр. 49 от 2007г.)  Организация от обществения сектор е
           -  държавен орган,
           -  орган на местното самоуправление и
           -  публичноправна организация,
           -  както и техните обединения.