ПРИЛОЖНО ПОЛЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ ПОДПИСПриложно поле
Чл. 1. (1)  Този закон урежда електронния документ, електронния подпис и условията и реда за предоставяне на удостоверителни услуги.
  (2)  Този закон не се прилага:
    1.  относно сделки, за които законът изисква квалифицирана писмена форма;
    2.  когато държането на документа или на екземпляр от него има правно значение (ценни книжа, товарителници и други).

Глава пета.  Приложение на електронния документ и на универсалния електронен подпис от държавата и общините
Задължение за приемане и издаване на електронни документи
Чл. 41. (1) Министерският съвет определя подчинените си органи, които:
1.            не могат да откажат приемането на електронни документи, подписани с универсален електронен подпис;
2.            не могат да откажат издаването във формата на електронен документ, подписан с универсален електронен подпис, на разрешения, лицензии, одобрения и други административни актове.
  (2)  Приемането и издаването на електронни документи, подписани с универсален електронен подпис, в съдебната система се уреждат със закон.
  (3)  Приемането и издаването на електронни документи, подписани с универсален електронен подпис от други държавни органи, извън тези по ал.1 и 2,  и от органите на местното самоуправление, се уреждат с техен акт. Редът и формата за извършване и съхраняване на електронните документи се уреждат с вътрешни правила.