15.Правна уредба на дейността на обществените посреднициЗа първи път обществен посредник е въведен в Швеция – 1809 г.-парламентарен омбудсман, като с това понятие се обозначава човек, които представлява, който пледира за другиго. Впоследствие - способ за контрол и въздействие върху администрацията.
Институц.общ.посредник,функционира по осн.чл.21а от закона ЗМСМА. Основната функция на обществения посредник е защита или съдействие за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация. 3 осн.напр-я-1)съдействие на гражд.по индивидуални жалби и сигнали2)Съд-е за разв. и утвърждаване на гр.общ. и повишаване на прав.култ на гр.3)Осъществ. на обратната вр. в упр-я процес на съотв.община;Раб. с юридич.лица с нестопанска цел,както и с разл.инициативи на гр.е неразривна част от дейността на общ.посредник.ОБщ.посредник се подпомага в дейността си отзаместник. Може да бъде вс.бг гр.с висше об-е ,ност.жителдтво в съотв.община и да отг.за усл.за избор на общ.съветник.Той не може да заема плат.дл.в общ.адм.,да еч.в търг. дружества и за чв политически или синзикални орг-ий
Видове обществествени посредници:
Парламентарен омбудсман: излъчва се и се отчита пред парламента на съответната държава и разглежда всички случаи на нарушаване на гражданските права и свободи без ограничение (този тип институция действа в повечето държави, а по-рядко е свързана с президента);В България Омбудсмана и заместника му се избират от Народното събрание за срок от 5 години с оглед асиметричност и независимост от конкретното Народно събрание, чиито  срок на пълномощия  е 4 години.  Трябва да имат висше  образоване, необходими морални качества и да отговарят на условията за избиране нанароден представител. Подразбира се, че  омбудсманът трябва да се  ползва с обществено доверие, да е публична личност с признат  авторитет. Омбудсмана се ползва с  имунитет  на народен представител. При осъществяване на правомощията си той има право на: достъп до администрацията; информация от органите и техните  администрации; публично изразяане на мнения и становища включително и в средствата за масова информация.
Специализирани омбудсмани: работят в отделни специфични области (защита правата на малцинствата, правата на детето и др.);
Местни институции от типа на омбудсмана: действат в отделни региони/общини на дадена държава.
Местните обществени посредници се избират от Общинският съвет може. Организацията и дейността се уреждат с правилник, а общественият посредник се избира и освобождава с мнозинство от 2/3 от общия брой на общинските съветници. Основната функция на обществения посредник е защита или съдействие за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация. Принципите – недопускане на дискриминация, формулирани равни възможности, законност, независимост, прозрачност. В някои общини като част от принципите са застъпени да се изслушват страните, да им се предоставя възможност за изясняване на позициите и постигане на правомощия. Правомощия - приемане на жалби и сигнали, проучвания и проверки на тези сигнали, посредничество между страните. Обществения посредник трябва да бъде човек с високи морални ценности и с истинско възпитание в духа на толерантността и мултикултурния модел, да извършва своите правомощия безпристрастно и да бъде носител на обединението, а не на раздялата и конфликта, да е инициативен, честен, за да осъществява неформално своите дейности и да ангажира обществеността с личния си пример и с истинската си непримиримост.
Компетенцията на местните посредници е  ограничена само в рамките на съответния регион или община;избирани са от съответния местен орган на власт; регламентиране на дейността им е регламентирана с правилник, приет от местните власти по подобие на съответната национална институция.
Специализирани омбудсмани:
                - в структурата на въоръжените сили и на органите за сигурност
                - срещу дискриминацията и за равни права
                - за защита на личните данни.
Акцентите  върху  който  се  съсредоточава  институцията на  обществения посредник са :  - контрол  върху дейносттта на администрацията   и защита  на правата на човека  при взаимоотношенята му с публичната  администрация