ПОНЯТИЕ ЗА ЛИЧНИ ДАННИ. ПРИНЦИПИ. КОНВЕНЦИЯ № 108ПОНЯТИЕ  ЗА  ЛИЧНИ  ДАННИ


Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи:
Право на зачитане на личния и семейния живот  (Изм. – ДВ, бр. 137 от 1998г.)
Член  8
1.         Всеки има право на зачитане на неговия личен и семеен живот, на неговото жилище е тайната на неговата кореспонденция.
2.         Намесата на държавните власти в ползването на това право е недопустима освен в случаите, предвидени в закона и необходими в едно демократично общество в интерес на националната и обществената сигурност или на икономическото благосъстояние на страната, за предотвратяване на безредици или престъпления, за защита на здравето и морала или на правата и свободите на другите.

Харта за основните права  (Обн.,  ОВ,  бр. 303 от 14.12.2007г.)
Член  7
Зачитане на личния и семейния живот
Всеки има право на зачитане на неговия личен и семеен живот, на неговото жилище и тайната на неговите съобщения.

Член  8
Защита на личните данни
1.  Всеки има право на защита на неговите лични данни.
2. Тези данни трябва да бъдат обработвани добросъвестно, за точно определени цели и въз основа на съгласието на заинтересованото лице или по силата на дрего предвидено от закона легитимно основание. Всеки има право на достъп до събраните данни, отнасящи се до него, както и правото да изиска поправянето им.
3.  Спазването на тези правила подлежи на контрол от независим орган.

Договор за Европейския съюз:
Член  6
1. Съюзът зачита правата, свободите и принципите, определени в Хартата на основните права на Европейския съюз от 7 декември 2000г., адаптирана на 12 декември 2007г. в Страсбург, която има същата юридическа сила като Договорите.
Разпоредбите на Хартата не разширяват по никакъв начин определените в Договорите области на компетентност на Съюза.
Правата, свободите и принципите, съдържащи се в Хартата, се тълкуват съгласно общите разпаредби на дял VІІ на  Хартата, уреждащи нейното тълкуване и прилагане, и като надлежно се вземат предвид разясненията в Хартата, които посочват източниците на тези разпоредби.
2. Съюзът се присъединява към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи. Това присъединяване не променя областите на компетентност на Съюза, така както са определени в Договорите.
3.  Основните права, които са гарантирани от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и както произтичат от общите конституционни традиции на държавите-членки, са част от правото на Съюза в качеството им на общи принципи.

Българското законодателство
  -  Конституция на Република България:
Чл. 32. (1)  Личният живот на гражданите е неприкосновен. Всеки има право на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му живот и срещу посегателство върху неговата чест, достойнство и добро име.
 (2) Никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни действия без негово знание или въпреки неговото изрично несъгласие освен в предвидените от закона случаи.
Чл. 34. (1)  Свободата и тайната на кореспонденцията и на другите съобщения са неприкосновени.
 (2) Изключения от това правило се допускат само с разрешение на съдебната власт, когато това се налага за разкриване или предотвратяване на тежки престъпления.

  -  Закон за защита на личните данни
  -  В над 500 нормативни акта

Информационното общество и защитата на личните данни
-          Нов поглед върху темата за защита на личните данни
-          Основен фактор  -  информационните и комуникационни технологии
                 --  нови възможности за нарушаване на това право
                 --  нови механизми за фактическа защита на информацията
      -    Като цяло  -  развитие на нови юридически механизми за защита на личните
           данни
      -    Някои автори, разглеждат само първото въздействие.
                  --  реалното право на личен живот е част от миналото.
                  --  не е реално да се търси запазване на уединението на личността,
                       характерна за прединформационните общества.
                  --  новите фактори трябва да се познават, което познание следва да служи
                       за създаване на ефективно законодателство в обсъжданата материя.
     
       -     Обществено-политически фактори.
Увеличават се процедурите и механизмите за събиране на лични данни от държавата и други субекти:
-- електронното правителство и услугите, свързани с него непременно изискват събиране и обработка на лични данни;
--  механизмите на електронната демокрация също са непосредствено свързани при осъществяването си със събиране и обработка на лични данни;
-- предпоставящите условия за участие в информационното общество, като например електронната идентификация на личността, налагат сбиране и обработка на лични данни.

       -    Фактори от стопанския живот
Удобствата на информационното общество и новите информационни технологии:
-- предполагат предоставяне на лични данни с цел достъп до информационни ресурси или като предпоставка за получаване на определена услуга;
--  след това тези данни може да бъдат използвани и за цели, различни от целите на първоначалното придобиване; 
-- създава се несигурност в потребителите на услугите на информационното общество, която поражда напрежение. Много потребители желаят и ползват преимуществата на „пазара от един човек”, което предполага други субекти да са запознати с техните потребности и вкусове. Малка част от гражданите си дават сметка, че не могат да упражняват контрол върху разпространението и последващото използване на личните си данни;
--  несигурността, възможностите за манипулиране с лични данни, за нарушаване на личния живот, рефлектират върху възприемането на правилата на информационното общество;
--  примери -  електронната търговия, методи за подбор на служители и пр.