РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛОТО В СЪДА ПО ИСКАНЕ НА ОБВИНЯЕМИЯ

3/ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛОТО В СЪДА ПО ИСКАНЕ НА ОБВИНЯЕМИЯ.
С последните изменения на стария НПК бе създаден чл.239 А НПК, озаглавен “РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛОТО В СЪДА ПО ИСКАНЕ НА ОБВИНЯЕМИЯ”. Такава процедура е предвидена и в глава 26 - чл.368-369 от новия НПК. Същественото в тази хипотеза е, че ако в досъдебното производство от привличане на определено лице като обвиняем са изтекли повече от две години, когато обвинението е за тежко престъпление и повече от една година за всички останали случаи, обвиняемият може да поиска делото му да бъде разгледано от съда. Съдът изисква делото и се произнася в седемдневен срок еднолично в съдебно заседание. След като законът не уточнява заседанието да е закрито, авторът намира, че то следва да бъде открито, какъвто е принципът на наказателния процес. Когато установи основанията, изложени по-горе, съдът връща делото на прокурора, давайки му възможност в двумесечен срок или да внесе обвинителен акт, или да предприеме действия по някоя от конкретно упоменатите диференцирани процедури по наказателно преследване, или да прекрати наказателното производство, като уведоми за това съда.
Ако в този срок прокурорът не стори нищо или не бъде одобрено споразумение за решаване на делото, съдът изисква делото и прекратява наказателното производство по отношение на поискалото това лице - еднолично в закрито заседание с окончателно определение. По отношение на други лица -съучастници и по отношение на други престъпления за същото лице, производството продължава.
Ако прокурорът в двумесечния срок внесе делото за разглеждане в съда, но последният констатира, че на досъдебното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, еднолично в закрито заседание прекратява съдебното производство и връща делото на прокурора за отстраняване на нарушенията и внасяне на делото в съда в едномесечен срок.
Ако в едномесечния срок прокурорът не внесе делото за разглеждане в съда или не са отстранени съществените нарушения на процесуални правила или са допуснати нови, съдът еднолично в закрито заседание прекратява наказателното производство с окончателно определение.
Както е видно, пътят до финално прекратяване на наказателното производство по отношение на лице, което повече от две или една година е било обвиняемо, е дълъг, като при това е свързан със сериозна ангажираност на съда в посока на влизане на делото за разглеждане в съдебно производство. Тази процедура е замислена с оглед неприсъствие в правния мир на лица-обвиняеми с години, които сами желаят наказателните производства срещу тях да приключат. Тя залага в себе си добросъвестно изпълнение на служебните задължения най-вече от страна на прокуратурата и неформално внасяне на обвинителен акт и дело, за които е ясно, че не са изработени перфектно.