ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ

7/ ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ /глава 30/- чл.385-395 НПК.
При участие на такива лица - обвиняеми се провежда досъдебно производство от определени разследващи органи със специална подготовка, има задължителна защита, при разпитите участват педагози или психолози, ангажират се ДПС /Детска педагогическа стая/ и мерки по борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, както и представители на учебното заведение, в което учи непълнолетният. Участват и родител или попечител, които в съдебната фаза имат право да претендират по събирането на доказателствените материали и да отправят искания, възражения и бележки. На досъдебната фаза могат да присъстват на предявяване на разследването, ангажират се по мярката за неотклонение.
Различни са и вземаните срещу непълнолетни мерки за неотклонение /под надзор на родителя или на инспектор от ДПС/, като само в изключителни случаи се пристъпва към определяне на ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА - чл.386 НПК.
Поначало делата срещу непълнолетни са разглеждат при закрити врати /освен ако не е в интерес на обществото обратното/ в състав от съдия и двама съдебни заседатели или от двама съдии и трима съдебни заседатели - в зависимост от повдигнатото обвинение. Съдебните заседатели трябва да бъдат учители или възпитатели. Ако е необходимо, когато ще се разкрият факти, които могат да повлияят отрицателно върху непълнолетния подсъдим, той се отстранява от съдебната зала. По тези дела не участва частен обвинител.
Ако обвиняемият е привлечен като пълнолетен за деяние, извършено от него като непълнолетен, делото се разглежда по общия ред. Същото важи и ако сред обвиняемите - съучастници има пълнолетен извършител. Ако пък непълнолетният е военнослужещ, делото срещу него се разглежда по реда на глава 31 - по правилата на военното производство - чл.390, ал.3 НПК.
В чл.395, ал.3 НПК е предвидена специална съдебна процедура по привеждане на влязлата в сила присъда срещу непълнолетно лице в изпълнение. Съгласно нея предложението на прокурора или на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за замяна на настаняване във възпитателно училище-интернат /бивше ТВУ/ с друга възпитателна мярка след постановяване на присъдата, се разглежда в съдебно заседание с призоваване на осъдения непълнолетен и неговия защитник.