ОСОБЕНИ ПРОИЗВОДСТВА.

ЧАСТ СЕДМА: ОСОБЕНИ ПРОИЗВОДСТВА.

Те ще бъдат само упоменати. Още озаглавяването на обсъжданата част на НПК показва, че тези производства са редки и изключителни, поради което авторът не намира, че в настоящия кратък преглед следва да отделя внимание на тях. Те са:

- Прилагане на принудителни медицински мерки - чл.427-432 НПК-настаняване на принудително лечение на лица, извършили престъпление при условията на чл.89 и сл.НК и в случаите на прекъсване на наказанието лишаване от свобода.
- Реабилитация - чл.433-436 НПК.

- Производствата във връзка с изпълнение на наказанията са няколко:
ПРЕДСРОЧНО ОСВОБОЖДАВАНЕ - материалните предпоставки за него са посочени в НК, а процесуалните са в НПК - чл.437-442 НПК;
ОТМЕНЯВАНЕ ЗАЧИТАНЕ НА РАБОТНИ ДНИ- чл.443-444 НПК- на лице, изтърпяващо наказание лишаване от свобода;
ЗАМЯНА НА РЕЖИМА НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА С ПО-ТЕЖЪК - чл.445-446 НПК за лице, изтърпяващо наказание лишаване от свобода;
ПРЕКЪСВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА /различно от отлагане изпълнението на лишаването от свобода/ - чл.447-448 НПК;
ЗАМЯНА НА НАКАЗАНИЕТО ДОЖИВОТЕН ЗАТВОР С НАКАЗАНИЕ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА - чл.449-450 НПК;
ЗАМЯНА НА НАКАЗАНИЕТО ПРОБАЦИЯ С НАКАЗАНИЕ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА - чл.451-452 НПК.

- Производства във връзка с международното сътрудничество по наказателни дела:
ТРАНСФЕР НА ОСЪДЕНИ ЛИЦА - чл.453-462 НПК –т ова са правилата за трансфер за изтърпяване на наказание по влезли в сила присъди, от страна на осъдени лица, в държавата, чиито граждани са;
ПРИЗНАВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИСЪДА НАЧУЖДЕСТРАНЕН СЪД - чл.463-470 НПК - това са правилата за екзекватура на присъда на чуждестранен съд в България; или искане на България за същото в чужда държава;
МЕЖДУНАРОДНА ПРАВНА ПОМОЩ ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА-чл.471-477 НПК - правила, които се изпълняват по силата на договор, по който РБ е страна; при условията на взаимност; правна помощ се оказва и на международен съд, чиято юрисдикция е призната от РБ.
ТРАНСФЕР НА НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО - чл.478-480 НПК - за образувано наказателно производство в чужбина срещу лице, което е български гражданин или постоянно пребиваващ на територията на РБ; или за образувано в РБ наказателно производство срещу гражданин на друга държава или постоянно пребиваващ в нея.