НЕЗАБАВНО ПРОИЗВОДСТВО

2/ НЕЗАБАВНО ПРОИЗВОДСТВО /глава 25/- чл.362-367 НПК.
За разлика от бързото, при незабавното производство трябва да бъдат налице едновременно две предпоставки - лицето е заловено при или непосредствено след извършване на престъплението и е посочено от очевидец като извършител на престъплението /например при джебчийска кражба,при която деецът е хванат от пострадалия/. Тука разследването трябва да приключи до три дни.
Правомощията на прокурора са същите като при бързото производство, но срокът, в който той може да укаже да се събират нови доказателства и/или да се отстранят допуснати съществени нарушения на процесуални правила, както и сам да извърши допълнителни действия по разследване, е петдневен. Съставеният от него обвинителен акт той директно го връчва на обвиняемия без разпореждане от страна на съдията- докладчик и внася делото за разглеждане в съда.
Когато делото следва да се разгледа /а не да се прекрати или спре наказателното производство или да се прекрати съдебното такова/, съдът го разглежда в деня на постъпването, като лицата се осигуряват от наблюдаващия прокурор. И тук не се допуска граждански иск и не се конституира частен обвинител, и тук при правна сложност на делото мотивите се изготвят не по-късно от седем дни. И тук са същите като при бързото производство сроковете за атакуване на съдебния акт. И тук важат общите правила при липса на специални такива.
Може да се направи извод,че разглежданото производство е почти идентично с бързото такова по стария НПК.