ЗАПОЧВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И СПИРАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО

2/ ЗАПОЧВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И СПИРАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО.
Когато са налице условията по НПК, компетентният държавен орган е длъжен да образува наказателно производство. При дела от общ характер това е един от органите на досъдебното производство, при дела от частен характер - от съда при наличие на валидна тъжба, а при дела от публично-частен характер - след отправяне на валидна тъжба от пострадалия до прокурора. В предвидените от закона случаи наказателното производство се счита за образувано с първото действие, с което започва разследването - чл.23,ал.2 НПК.
НЕ СЕ ЗАПОЧВА наказателното производство, а започнатото се ПРЕКРАТЯВА при присъствие на едно от следните основания - чл.24 НПК:
- Деянието /действие или бездействие, чрез което се извършва престъплението/
не съставлява престъпление - било то защото не е обществено-опасно като при неизбежната отбрана по чл.12 НК, било то защото не е виновно като при случайното деяние по чл.15 НК и др.;
-Деецът не носи наказателна отговорност поради амнистия или тя е погасена поради изтекла давност - това са институти на материалното наказателно право. В тези случаи наказателното производство не се прекратява, ако обвиняемият или подсъдимият направят искане то да продължи. Освен това, ако осъденият поиска или прокурорът внесе предложение за оправдателна присъда, давността и амнистията не са пречка за възобновяване на наказателното производство;
-Когато деецът е починал;
-Не се започва наказателно производство, а започнатото се прекратява и ако след извършване на деянието деецът е изпаднал в продължително разстройство на съзнанието, което изключва вменяемостта. Ако е бил в такова състояние към момента на извършване на деянието, той е наказателно неотговорен и следователно деянието не е престъпление. В тези случаи се прилагат принудителни медицински мерки;
-Спрямо същото лице за същото престъпление има незавършено наказателно производство, влязла в сила присъда, постановление на прокурора или влязло в сила съдебно определение или разпореждане за прекратяване на делото. Това е христоматийният римски принцип
NON BIS IN IDEM- няма два пъти съдене за едно и също нещо;
-Когато в предвидените в особената част на НК случаи на дела от общ характер липсва тъжба от пострадалия до прокурора. Това е точно посоченият случай на публично-частен характер на спора;
-Деецът се освобождава от наказателна отговорност с прилагане на възпитателни мерки;
-Образуваното наказателно производство се прекратява, когато в предвидените в особената част на НК случаи пострадалият или ощетеното юридическо лице до започване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд направи искане за прекратяване на наказателното производство. И в този случай наказателното производство не се прекратява, ако обвиняемият или подсъдимият направят такова искане;
-По отношение на лицето е допуснат трансфер на наказателно производство в друга държава;
-Деецът е лице, действувало като служител под прикритие в рамките на правомощията му по закон. По този начин се съхраняват правата на служителите, внедряващи се в престъпни групи и разкриващи тяхната дейност, бидейки под прикритие.
-Производството по дела от общ характер се прекратява и когато съдът одобри споразумение за решаване на делото.
За престъпления, преследвани по частен ред, не се образува наказателно производство, а образуваното такова се прекратява:
- ако липсва тъжба или тя не отговаря на предвидените за нея правила;
- ако пострадалият и деецът са се помирили, освен ако последният не изпълни условията по помирението без уважителни причини;
-когато частният тъжител оттегли тъжбата си;
-когато не е намерен на посочения от него адрес или не се яви в съдебно заседание пред първоинстанционния съд без уважителни причини. Казаното не важи, когато в съдебно заседание има негов представител-повереник. Ставайки дума за прекратяване на наказателното производство поради неявяване на частния тъжител, той може да подаде нова тъжба, ако не е изтекъл шестмесечният срок от момента, щом е узнал за извършеното престъпление.
В общите правила е уредено и
СПИРАНЕТО на наказателното производство- чл.25-26 НПК. Това е временно преустановяване на производството при наличие на определени предпоставки с възможност за неговото възстановяване, щом те отпаднат.
Наказателното производство се спира, когато след извършване на престъплението обвиняемият е изпаднал в краткотрайно разстройство на съзнанието, което изключва вменяемостта /временно/ или има друго тежко заболяване /например туберколоза или рак/, което пречи на провеждането на производството. Болестните състояния се установяват по експертен ред. Производството се спира и в случаите, когато отсъствието на обвиняемия или подсъдимия би попречило за разкриване на обективната истина. Подхожда се винаги конкретно, но е обичайно при дела за убийство, изнасилване и др. Производството се спира и когато са проведени някакви процесуални действия по отношение на лице, ползуващо се с имунитет.
И на последно място, ако престъплението е извършено в съучастие между няколко лица и липсват условия за разделяне на производството, то може да бъде спряно по отношение на един или няколко обвиняеми, ако това няма да затрудни разкриването на обективната истина. Дали то ще бъде затруднено или не, се преценява от съответния орган, пред когото делото е висящо към определен момент.