Кръг на осигурените лица

6.Кръг на осигурените лица

Това е една от основните характеристики на всяка осигурителна система. Под понятието кръг на осигурените лица /КОС/ се разбира категориите лица, които подлежат на задължително осигуряване за съответните осигурени социални рискове. Този кръг е диференциран според броя и видовете осигурени социални рискове /ОСР/. Тези въпроси са уредени в чл.4/1-3/КСО. По този признак кръгът на задължително осигурените лица се дели на три групи :
1. Обхваща всички осигурени социални рискове по ДОО /майчинство, безработица, общо заболяване, трудова злополука, професионално заболяване, инвалидност, старост, смърт/, за които задължително се осигуряват определени категории лица: /Няма изрично посочена инвалидност в КСО, но в решението от 2002г. на КСъд се сочи/, /В предишното законодателство се посочваше болест - тя е в статика, а в сегашното законодателство се използва термина общо заболяване - в динамика/. Както преди – професионална болест, а сега – професионално заболяване.
- работник или служител , работещ по трудово правоотношение повече от 5 работни дни или повече от 40 часа за един календарен месец. Без значение е характерът на работа, начинът на заплащането и източникът на финансирането. Източник на финансиране може да бъде държавният/общинският бюджет, физическо лице-работодател, търговско дружество и т.н. Работниците или служителите могат да работят в предприятия, чиято собственост може да бъде частна/държавна/,общинска или корпоративна, както и при физическо лице– работодател. Начинът на заплащане може да бъде два пъти месечно, седмично, дневно, почасово и др. Лицата, които са включени в програмата от социални помощи към осигуряване на заетост се осигуряват за всички осигурени социални рискове, с изключение на осигурения социален риск – безработица. Съображенията на законодателят за това са обусловени от факта, че средствата за загубване на заетост са за сметка на държавния бюджет. По този начин се съдейства тези категории лица активно да търсят работа след изтичане на срока на трудовите договори, тъй като времето за работа от социални помощи към осигуряване на заетост не се зачита за осигурителен стаж, даващ право на парично обезщетение за безработица.
- държавни служители - лица, заети на държавна служба, в държавната администрация, като държавни служители по ЗДСл.
- съдиите, прокурорите, следователите, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписвания и съдебните служители по ЗСВ.
- кадрови военнослужещи по Закона за отбраната на въоръжените сили на РБ. В тази категория се включват кадровите войници, сержантите и офицерите, включително генералите и адмиралите. Те осъществяват дейности в пряка връзка с отбраната на държавата и функционирането на въоръжените сили.
- държавни служители по ЗМВР.
- държавни служители по ЗИН.
- членове кооператори – членове на всички видове кооперации с изключение на ЖСК. Изисква се да упражняват трудова дейност в кооперацията и да получават възнаграждение от кооперацията. Тази категория лица не се осигурява за риска – безработица.
- работници или служители, които работят по втори трудов договор, в случаите на непълно работно време по всеки един от договорите или работят по трудов договор за допълнителен труд при същия работодател по чл.110 КТ или работят по допълнителен трудов договор при друг работодател– външно съвместителство – чл.111 КТ /по чл.110 и чл.111 КТ само при пълно работно време/.
- изпълнители по договори за управление или контрол /вкл. синдици и ликвидатори/ на търговски дружества. В КСО пише “и”, но не може едновременно и за управление и за контрол. Това са търговски дружества като СД,КД,ООД и др. Изпълнителите по договори за управление са управителите, изпълнителните директори, членовете на УС и др. Към тях се отнасят и изпълнителите по договор за управление на държавни/общински предприятия – ЕТД.
- лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи от изборни длъжности с изключение на лицата по чл.4/1/т.1 КСО /т.е. Р/С наети на работа за повече от 5 работни дни (40 часа) за един календарен месец и чл.4/1/т.7 КСО /изпълнители на договори за управление или контрол на търговски дружества/, както и служителите с духовно звание на българската православна църква и другите регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията. Лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности /съветници в Общински съвет/.
Служителите с духовно звание на българската православна църква и другите регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията са: Католическата църква в България; Мюсюлманското вероизповедание; Религиозна общност на евреите в България; Арменската апостолическа православна църква; Обществото Бяло братство; Църквата на адвентистите от седмия ден и Вакайската общност. Духовните звания са примерно: архиепископ, викарий, епископ, имам, кюре, равин и др.
2. Две категории лица се осигуряват за всички осигурени социални рискове без безработица:
1/ Членове на всички видове кооперации с изключение на ЖСК. Изисква се тези лица да упражняват трудова дейност в кооперацията и да получават възнаграждение от кооперацията.
2/ СПОЗ и в подкрепа на майсторството. Те получават МРЗ или част от нея.
3.Обхваща осигурени социални рискове – инвалидност, старост, трудова злополука, професионални заболявания, смърт. За тези осигурени социални рискове задължително се осигуряват работници или служители наети на работа по трудово правоотношение при един или повече работодатели за не повече от 5 работни дни /40 часа/ за един календарен месец. Трудовото право не го признава за трудов стаж, но осигурителното право го признава за осигурителен стаж.
4. Обхваща задължителните осигурени социални рискове - старост, инвалидност поради общо заболяване и смърт. Тези три риска са пенсионни рискове, при настъпването на някои от тях и при наличието на съответните предпоставки, установени в закона, осигурените лица придобиват право на съответния вид пенсия. За тези рискове задължително се осигуряват:
а/ лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност. Такива се считат тези, които упражняват професията или занаятчийската дейност:
-- на основание на предварителна регистрация, определена с нормативен акт. Пример: нотариуси, адвокати, дипломирани експерт счетоводители, вещи лица и др.
-- които плащат патентен данък и не са ЕТ.
-- като извършват професионална дейност на свой риск и за своя сметка. Пример: дейци на науката, културата, образованието, артисти, медицински специалисти, журналисти и др. физически лица, регистрирани с идентификационен код по БУЛСТАТ и извън горепосочените два случая.
б/ лицата, упражняващи дейност като ЕТ, собственици или съдружници в търговски дружества.
в/ земеделски и тютюнопроизводители - физически лица, които произвеждат растителна и/или животинска продукция, предназначена за продажба и са регистрирани като земеделски производители /на тютюн/ към съответната областна управа.
г/ лицата, които работят по граждански договори и получават месечно възнаграждение, равно или над една МРЗ след намаляването му с нормативно-признатите разходи.
д/ лица, които работят по граждански договор, които са осигурени на друго основание през съответния месец, независимо от полученото възнаграждение /напр., хонорар на професор/.
Тези категории лица по чл.4/3,т.2,4,5 КСО могат по свое желание да се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, старост, смърт, майчинство, общо заболяване, старост и смърт. Лицата, на които е отпусната пенсия и които работят по трудови или служебни правоотношения се осигуряват задължително за всички рискове.
Чл.4 /3 /т.1,2,4 КСО – самоосигуряващи се лица (свободна професия, ЕТ и земеделци/тютюнопроизводители), тъй като те за своя сметка плащат осигурителните си вноски. Тези три категории лица не могат да се осигуряват за осигурените социални рискове трудова злополука, професионално заболяване и безработица, защото те сами осигуряват за себе си работата, от която да получават трудови доходи и нямат работодател, тези три категории лица могат доброволно да се осигуряват за осигурените социални рискове общо заболяване и майчинство при настъпването, на които осигурените лица придобиват право на парично обезщетение за временна неработоспособност и за майчинство.
Задължително се осигуряват за осигурените социални рискове - инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт следните две категории лица:
1.Лицата, полагащи труд без трудово правоотношение, т.е. работят по граждански договори и получават месечно възнаграждение равно или по-голямо от една МРЗ след намаляването и с нормативно признатите разходи по ЗОДФЛ, ако не са осигурени на друго основание през съответния месец /пчеларство, литература/.
2.Лицата, полагащи труд без трудово правоотношение, т.е. работещи по граждански договор, които са осигурени на друго основание през съответния месец, независимо от размера на полученото възнаграждение.
Законодателят дава право на лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник доброволно да се осигуряват за осигурени социални рискове старост, инвалидност поради общо заболяване и смърт върху избран осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на осигурителния доход, определен сьс ЗБДОО за съответната календарна година.
Категориите лица, посочени в чл.4/3/ КСО, които задължително се осигуряват за осигурени социални рискове – старост, инвалидност поради общо заболяване, смърт, ако им е отпуснат пенсия и упражняват дейности по чл.4/3/т.1,2,4,5 от КСО се осигуряват по свое желание.
Лицата, на които им е отпусната пенсия и работят по трудово/служебно правоотношение задължително се осигуряват за всички осигурени социални рискове.