Осигурителен доход

8 . Осигурителен доход

Осигурителен доход - това е доходът от трудова дейност на осигуреното физическо лице. Осигурителния доход е винаги месечен доход. Размерът на осигурителните вноски в установените в чл.6 КСО проценти се определят като част от осигурителния доход на осигурените лица.
Осигурителният доход включва всички възнаграждения и други доходи от трудова дейност. Понятието осигурителен доход, което се използва за нуждите на осигурителното право е родово понятие. Видовите понятия са трудово възнаграждение, възнаграждение и доход от трудова дейност.
Понятието трудово възнаграждение се употребява в случаите, когато лицето работи като работникът или служителят по трудово правоотношение или пък работи като държавен служител по служебно правоотношение.
Понятието възнаграждение се използва предимно в случаите, когато лицето работи по договор за управление/контрол на търговски дружества или пък полага труд без трудово правоотношение.
Понятието доходи от трудова дейност се използва за получавания доход от трудова дейност от самоосигуряващите се лица.
Осигурителния доход, върху който се начислява осигурителните вноски на работниците или служителите, работещи по трудово правоотношение се формира от полученото трудово възнаграждение и другите доходи от трудова дейност за календарния месец. Със ЗБДОО се определя:
1. максималният месечен размер на осигурителния доход (през календарната година). За 2008г. той е в размер на 2000лв.
2. минимален месечен размер на осигурителния доход – за 2008г. той е 240 лв ;
3. минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица през 2008г. той е 240 лева.
4. основните икономически дейности и квалификационни групи професии, за които се въвежда минималният
месечен размер на осигурителен доход за календарната година по дейности и групи професии, както и минималният осигурителен доход за тях.
Националният класификатор за икономическите дейности – издаден е от председателя на НСИ и е обнародвана в ДВ 1 /03.01.2003г.
Националният класификатор на професиите е утвърден със заповед на министъра на труда и социалната политика и е публикуван в информационен бюлетин на труда брой 6 от 1996г. Тя осигурява единен подход при класификация на персонала обхванат с четири йерархични равнища - клас, подклас, група, единична група. Длъжността конкретизира вида и съдържанието на трудовата дейност на лицето.
В Приложение №1 към ЗБДОО относно Минималният осигурителен доход по основни икономически дейности и квалифицирани групи за 2006г. се въвеждат 9 квалификационни групи професии, а именно:
1. Ръководни служители – лицата, които определят, ръководят и консултират разработването и провеждането на държавната политика, планират и координират политиката и дейността на стопанските обекти и на техните вътрешни структурни части.
2. Аналитични специалисти – в този клас са включени лицата, заети с интелектуален труд, които изучават, анализират и разработват основни проблеми в областта, в която работят. Например: инженери-физици или математици.
3. Приложни специалисти – лица, които участват в прилагането на разработки в областта на точните науки, медицината, хуманитарните науки, лица, които изпълняват услуги свързани с финансите.
4. Помощен персонал – включва професиите на помощния персонал в канцелариите. Тези лица обработват статистическите и финансовите документи, подготвят и проверяват материалите за печат, работят с клиента във връзка с парични операции.
5. Персонал, зает с услуги на населението, охрана и търговия – включва професиите на персонала, извършващ услуги във връзка с пътувания, защита и сигурност при пожари, търговия на едро и дребно и т.н.
6. Производители в селското, горското и рибното стопанство, ловци и риболовци – включва лицата, които отглеждат и прибират реколтата, развъждат, гледат или ловят животни; развъждат или ловят риба; култивират или събират диви растения.
7. Квалифицирани производствени работници – включва лица, които познават производствения процес, изискванията по безопасност и естеството и предназначението на продукциите.
8. Оператори на съоръжения, машини и транспортни средства. Лица, упражняващи и контролиращи по точни предписания еднотипни операции.
9. Нискоквалифицирани работници. Занятия на неквалифицирани работници, изпълняващи рутинни действия ръчно или чрез най-прости механизми, посредством значително физическо усилие.
Минималният месечен размер на ОД за 2006г е в табличен вид с оглед на икономическите дейности и групите професии в тях. За 2006г. е разширен обхвата на основните икономически дейности на 70 вида.
Минималният месечен размер на осигурителния доход по основните икономически дейности и групи професии за 2006г. варира между 160 лева /например: социални дейности/ и 756 лева /например: производство на кокс – ръководни служители/.
Възможни са редица хипотези за определяне на месечния осигурителен доход на работещи по трудово правоотношение.
В зависимост от размера на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя, се формира и осигурителен доход, върху който се начисляват осигурителните вноски за съответните осигурителни фондове.
Когато работника или служителя работи само по едно трудово правоотношение и брутното трудово възнаграждение, формиращо осигурителния доход е равно или е над 2000 лева, то вноските се начисляват до размера на 2000 лева. Ако работника или служителя през съответния месец получава доходи от трудова дейност от други източници, тези доходи не са осигурителен доход и върху тях не се начисляват осигурителни вноски. При получаване на парични суми за работа, извън основното правоотношение, се декларира сумата, върху която са начислени осигурителните вноски. Случаите, когато се работи само по едно трудово правоотношение и месечният размер на брутното трудово възнаграждение, формиращо осигурителния доход, върху който се начисляват осигурителните вноски е по-малък от 2000 лева, ако се получават доходи от трудова дейност от други източници, същите допълват осигурителния доход до размера на максималния месечен осигурителен доход – 2000 лева. В тези случаи осигурителните вноски се начисляват върху сбора между брутното трудово възнаграждение по трудовото правоотношение за месеца и паричните суми от доходите за трудова дейност, получени през месеца, но до размера на 2000 лева.
Случаите, когато се работи по два или повече трудови договора, при условия на непълно работно време, то осигурителния доход се формира от брутното трудово възнаграждение за месеца за всеки един от трудовите договори. При всеки един от тях при получаването на трудовото възнаграждение, то се декларира сумата, върху която са начислени осигурителните вноски на всеки един от договорите. Ако сборът от сумите на трудовите възнаграждения е по-голям от 2000 лева, то от сумата над 2000 лева не се начисляват суми за осигурителни вноски. Това е така, тъй като осигурителния доход, върху който се начисляват осигурителните вноски за 2008г. не може да надвишава 2000 лева.
Случаите, когато се работи по основно трудово правоотношение и по трудов договор за допълнителен труд при същия работодател по чл.110 КТ или работи по трудов договор по чл.111 КТ , осигурителния доход се формира от сбора на сумите на брутното трудово възнаграждение по основното трудово правоотношение и трудовото възнаграждение от договора или договорите за допълнителен труд. Ако брутното трудово възнаграждение по основното трудово правоотношение е равно или по-голямо от 2000 лева, то трудовото възнаграждение от трудовия договор за допълнителен труд, както и сумите от доходи за трудова дейност от други източници, получени през календарния месец не с осигурителен доход и върху тях не се начисляват осигурителни вноски. За целта се декларира писмено пред втория работодател, че осигурителните вноски са начислени до размера на 2000 лева.
Окончателният размер на осигурителния доход за доходи, подлежащи на годишно данъчно облагане се определя по данъчната декларация на осигуреното лице, приспадайки доходите, върху които авансово през календарните месеци са внесени осигурителни вноски. Такова изравняване на осигурителния доход има, когато брутното трудово възнаграждение на работника или служителя през съответния календарен месец е по-малко от максималния осигурителен доход и през съответния календарен месец е получил доходи от трудова дейност по граждански договор, който заедно с брутното трудово възнаграждение за този календарен месец надхвърля установения максимален доход 1400 лв. Тогава брутното трудово възнаграждение по трудовите правоотношения и дохода от трудова дейност от други източници, получени през календарната година се сумират и се делят на 12 календарни месеца. От тази сума се приспадат доходите, върху които авансово са внесени осигурителни вноски.
При годишното определяне на осигурителния доход на работника или служителя се начисляват осигурителни вноски само в размера, определен за Фонд “Пенсии” на ДОО.

ВНАСЯНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ :
за лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, които полагат труд без трудово правоотношение /т.е. работят по граждански договори/, при изплащане на възнаграждения за работа по граждански договори, осигурителните вноски се внасят от възложителя до 10-то число на следващия месец;
самоосигуряващите се лица изцяло внасят осигурителните вноски, но не през календарния месец, през който са получили, а до 10-то число на следващия месец. Сумите от възнагражденията по граждански договори на самоосигуряващите се лица, се включват в окончателния размер на осигурителния доход за календарната година, през която са получени, въз основа на данъчните им декларации. Тези категории лица задължително се осигуряват върху избран от тях месечен доход, чиито минимален и максимален размер се определя със ЗБДОО;
регистрираните земеделски производители (извършващи само земеделска дейност) внасят осигурителни вноски до 31 март на следващата година