ОБЩО ЗАБОЛЯВАНЕ

16.ОБЩО ЗАБОЛЯВАНЕ

Рискът “Общо заболяване” има две страни – биологична и социално-икономическа. Биологичната страна се изразява в нарушаване на физическото и/или психическото здраве. Тази страна на риска е обект на органи на Експертизата на неработоспособността. Социално-икономическата страна се изразява в неработоспособността на осигуреното лице и лишаването му от доходи, които то е получавало при упражняване на трудова дейност. Тази страна на риска е обект на ДОО.
Общото заболяване от медицинска гледна точка е анормално състояние на физическото и/или психическото здраве на човека. За осигурителното право риска общо заболяване има значение, когато причинява временна неработоспособност, която не е предизвикана от трудова злополука или професионална болест. Не са изключени случаи, когато временната неработоспособност, настъпила в резултат на общо заболяване, може да прерасне в инвалидност, да предизвика смърт.Общото заболяване има два основни белега:
обективно състояние на осигуреното лице – това е анормално състояние на здравето. То е свързано с отклонения от нормалния, според медицински критерии, строеж на човешките органи или функции на човешкия организъм. За общо заболяване няма значение поради какви причини се дължи отклонението;
от друга страна последиците от отклонението от нормалното здравословно състояние . не всяко отклонение е ОСР общо заболяване, а само това, което е свързано с определени последици. Тези от тях, които са от значение за ОП са неработоспособност или смърт.
Общо заболяване и трудова злополука/професионална болест си приличат по това, че водят до нарушаване на нормалната функция на орган/система на човешкия организъм.
От тази гледна точка на осигурителното право, увреждането на физическото и/или на психическото здраве ще има значение, ако е довело до настъпване на временна неработоспособност, инвалидност или смърт на осигуреното лице. Тези рискове се различават по произход; процент на парични обезщетения; предпоставки за придобиване на правото на парично обезщетение/пенсия. ОСР “трудова злопoлука”, “професионално заболяване” като правило са свързани с наличието на трудово правоотношение. Поради това към тях се прилага принципа на професионалния риск. Той дава право на пълно обезщетяване от осигурителя работодател – чл.200 КСО.
ОСР “общо заболяване” няма професионален произход. Паричното обезщетение за временна неработоспособност или пенсията за инвалидност се представят на осигурените лица по социално-икономически съображения, с цел компенсиране загубения доход на осигуреното лице.
Общото заболяване се различава от “трудовата злопoлука” и по това, че общото заболяване не е в причинна връзка с трудовата дейност на осигуреното лице. Във внезапния, случаен и непредвидим характер на “трудовата злопoлука”. Такива признаци при общо заболяване няма.
Общото заболяване се различава от “професионалното заболяване” по това, че не попада в списъка на професионалните болести, в който са включени наименованията на болестите, свързани с условията на труда.
При ОСР общо заболяване има двойна престация:
- лекуване на осигуряваното лице чрез обезпечаване на лекар, лекарства, болнично заведение. Престацията е обект на задължителното здравно осигуряване.
- изплащане парично обезщетение за временна неработоспособност, когато тя прерастне в инвалидност, ако са налице установените от законодателството предпоставки, се прекратява и се придобива право на пенсия.
Обезщетенията имат предназначение да заместят изгубените доходи през време на временната неработоспособност.
Законодателството приравнява по правни последици на ОСР общо заболяване отделни случаи, които нямат белезите на общо заболяване. Общото между тях е невъзможността на осигуреното лице да извършва трудова дейност срещу трудов доход. Тази невъзможност, обаче, не се дължи на обективното състояние на лицето, изразяващо се в неработоспособност, а се дължи на други причини. Законодателят ги приема за особено важни и чрез фикция им е придал правното значение на общо заболяване. Така приравнените случаи се разглеждат като явления на обективната действителност, при настъпването на които осигуреното лице макар и работоспособно е възпрепятствано да упражнява трудова дейност, поради важни лични, семейни, обществени причини – санитарно-курортно лечение, карантина, гледане на болен член на семейството.