ОСИГУРИТЕЛЕН СОЦИАЛЕН РИСК – същност

15. ОСИГУРИТЕЛЕН СОЦИАЛЕН РИСК – същност

“Риск” – явления, чиито настъпване води до имуществени и неимуществени вреди за човека.
Рискът се проявява при различни ситуации и източниците му не може да се посочат изчерпателно. Може да причини страдания, грижи, затруднения и други негативни последици. Множество рискове все още не са опознати от човека, дори все още не е изяснен характера им. Всяка нова технология крие риск. Отговорността на хората, за да бъде трудовата им дейност, независима от случайностите, а и за преодоляване на настъпилите вредоносни последици, е предпоставка за осигуряване на съответните социални рискове. Реализирането на риска е свързано с лишаване от получаваните доходи на осигурените лица при упражняване на трудовата дейност или появата на нуждата от нови доходи.
Осигуряването за съответните социални рискове има икономически характер: минимум разходи, във вид на вноски, а се удовлетворяват конкретни нужди чрез парични обезщетения/помощи/пенсии. ОСР заемат централно място в oсигурителното право. То е осигуряване за определени социални рискове. Терминът “ОСР” е легален, но “риск”- няма дефиниция.
ОСР е специфичен юридически факт, от категорията на юридическите събития или състояния или действия; настъпва независимо от човешката воля, при бременност/безработица от значение е настъпилия резултат; последиците от действията са ядрото на ОСР; правопораждащ юридически риск.
От наличието на ОСР съществуват осигурени права и осигурени задължения за страните в осигурителните правоотношения т.е. за осигурителния орган/осигурителя и осигуреното лице. Този факт определя и същността му на юридически факт в осигурителното право. Значителен брой от осигурените рискове, които настъпят, са и правопроменящи юридически факти. Осъществяването им води до важни промени за осигурените лица.
РИСКЪТ
Рискът е възможността от нежелана случайност, по-голяма или по-малка вероятност от нейното настъпване. Възможността от настъпването на риска като правило е само вероятно. Вероятността е степен на възможност, понякога вероятността от настъпването на осигурен риск е толкова голяма, че прераства в неизбежност. Например: настъпването на риска “смърт”. Друг път рискът е с по-голяма степен на вероятност, но няма сигурност. Така е при старостта. Поради биологични характеристики всички хора остаряват, но този риск няма сигурността на настъпване на риска “смърт”, тъй като някои хора умират преди да остареят. Има рискове, които могат да не настъпят – трудова злополука, професионално заболяване, бременност. Пълна е несигурността от настъпването на рисковете по време.
Настъпването на риска намалява доходите на лицата, а не самите събития, тъй като може да е настъпило съответното събитие без да води до вредоносни резултати. Последиците от настъпилите събития могат да се изразяват в невъзможност да се упражнява трудова дейност, макар и лицето да е работоспособно.
Всеки риск се реализира случайно и непредвидимо по време. За да бъде даден риск предмет на осигуряване, то той трябва да е възможен и да има несигурен и случаен характер. Несигурността може да се отнася до това дали събитието ще настъпи или до това кога ще настъпи /напр., смърт на осигуреното лице/.
Не всеки ОСР е обект на осигуряване. Обектът на осигуряване може да бъде само такъв риск, който се поддава на статистическо отчитане и може да бъде математически изразен. Вероятността от неговото настъпване да може да бъде предварително изчислена. Чрез такова отчитане и чрез математически изчисления може да се определят честотата на рисковете и тежестта им:
Честота на риск – броя на случаи, в които даден риск настъпва;
Тежест на риска – степен на увреждания и мащаб на последици, с които е свързано настъпването му.
От тежестта зависи степента и продължителността на загубената работоспособност, а следователно и степента на изгубен трудов доход. От тежестта на ОСР зависи и размерът на материалните обезпечения на осигурените лица. В зависимост от вероятността, рискът може да се намалява/увеличава, следователно той е относителен. Степента на отчитане/математическите изчисления се извършват чрез актюерството/актюерските изчисления.
Въз основа на тези изчисления и осреднените величини за определено време се определя размера на осигурителните вноски за отделните осигурени рискове, размерът на материалните обезпечения при настъпването на ОСР. Актюерството е насочено за поддържане на финансова стабилност на осигурителните фондове. Настъпването на риска се свързва с определени последици, а и поражда състояние на математически затруднения /губи доходи, които е получавал преди това/. Причините, провокирали загубата на доходи са настъпването на осигурени социални рискове. То води до намаляване/загуба на работоспособност. Липса на възможност да се работи, смърт. Има и желани рискове, както и благоприятни последици – майчинство. ОСР се характеризира с белег “социален” – за посрещане на последиците, които той предизвиква е изградена обществено осигурителна система. Последиците настъпват за човека като част от обществото. ОСР засяга отделния гражданин и обществото. Социалният риск е осигурен – признат от действащото законодателство.
Признаването на риска става чрез включването му от законодателството като юридически факт. Признаването на определен социален риск за осигурен значи, че осигурителната система предвижда съответният риск за обхванат от националната осигурителна система. При настъпването му, за всеки отделен случай, се предвиждат съответните материални обезпечения. Осигурителните фондове предвиждат парични средства за посрещане на разходите, с които е свързано предоставянето на материални обезпечения.
ОСР е от категорията на правопораждащите юридически факти. Той е в основата на осигурителното правоотношение. От неговото наличие възникват осигурителните права и задължания за страните в осигурителното правоотношение. Това обстоятелство определя и неговата същност на юридически факт. ОСР, когато настъпят са и правопроменящи юридически факти. Тяхното настъпване води до важни промени на осигурените лица. Осигуряването на съответните социални рискове има икономическа същност. С цената на минимум разходи във вид на вноски, осигуряването дава възможност да се удовлетворят, макар и непълно, чрез материални обезпечения, конкретни нужди, предизвикани от настъпването на дадени социални рискове. Реализирането на риска е свързано с настъпването на съответните неблагоприятни последици, които имат материален характер. Има и рискове с желани и благоприятни последици – майчинство. Неблагоприятни материални последици като правило настъпват по отношение на осигуреното лице. Само при смърт те се проявяват в сферата на лицата, които са получавали средства за издръжка от починалото осигурено лице. Последиците на ОСР са неблагоприятни както за самото осигурено лице и неговите близки, така и за обществото, което поема част от разходите на осигуреното лице при настъпването на ОСР.
Осигурен е рискът, който е признат от действащото законодателство. Признаването на даден СР за осигурен се изразява в това, че осигурителните фондове предвиждат парични средства за материалните обезпечения на неговото настъпване чрез събирането на осигурителни вноски. ОСР се характеризира с белега си социален, тъй като при настъпването ми последиците от него настъпват за човека като част от обществото. Настъпването на ОСР засяга и отделния гражданин и обществото. Напр., трагедията в р.Лим. Настъпването на ОСР се отразява върху общественото производство тъй като изважда от неговата сфера засегнатите лица за определен период от време или завинаги, според вредните му последици.