УПРАВЛЕНИЕ на ДОО

12 .УПРАВЛЕНИЕ на ДОО

В управлението на ДОО участват: НОИ и Министерството на труда и социалната политика. Министерството има задължението да разработва, координира, провежда държавната политика по ДОО. Това се изразява от една страна в определяне на основните направления в развитието на ДОО и предлагането им за утвърждаване от МС. От друга страна, провеждането на държавната политика по ДОО се изразява в подготовката на проекти за нормативен акт в тази област.
ДОО се управлява от НОИ. НОИ е сложно, организационно образование, включващо органи на национално и териториално ниво. Той е юридическо лице със седалище в София. НОИ е специализиран държавен орган, имащ редица задължения. НОИ изпълнява бюджета на ДОО. Управлява на осигурителните фондове по ДОО.
НОИ има следните основни задължения:
1. Изпълнява бюджета на ДОО;
2. Установява и събира вземанията на ДОО от неправилни осигурени разходи;
3. Контрол за спазване на осигурителното законодателство и по-точно на това по ДОО, като за целта изгради контролна система и определи правния статут на контролните органи.
4. Организира дейността по установяване на административните нарушения и административните наказания.
5. Извършва плащания на пенсии и обезщетения за безработица. Организира дейността на другите осигурителни плащания.
6. Събира информация и поддържа информационна система за осигурители, осигурени, самоосигуряващи се.
НОИ образува система от органи /изградена по компетентност/, чрез които се осъществява управлението на ДОО. На национално равнище това са надзорен съвет, управителя и подуправител на НОИ.
Надзорният съвет е изграден на тристранен принцип. Състои се от по един представител на всяка от представителните организации на работниците или служителите и работодателите и равен на тях брой представители, определен от МС. Законодателят изисква в квотата на представителите на МС да има включен изпълнителният директор на НАП. Това е така, поради ролята на агенцията в събиране на вземанията, дължими на НОИ.
Законът позволява разширяване състава на Надзорния съвет, ако нови осигурителни на работниците или служителите и/или на работодателите бъдат признати от МС за представителни на национално равнище. Подходът на законодателя за тристранния състав на Надзорния съвет на НОИ е обусловен от изискването на чл.3 КТ за тристранното сътрудничество в областта на трудовите правоотношения, осигурителните правоотношения и въпросите на жизненото равнище. Това сътрудничество се изразява в осъществяването на надзорни функции по отношение на дейността на изпълнителните органи на НОИ, в лицето на управителя и подуправителя.
Представителите на работниците или служителите и работодателите в Надзорния съвет се определят от ръководните им органи на национално ниво, съгласно уставите им. Съставът на Надзорния съвет /НС/ се избира за срок от 4 години - мандат. Няма законова пречка членовете на НС и от трите групи да се избират и през следващите мандати без ограничения. Членовете на НС избират от състава си председател. Това става на ротационен принцип /т.е. от трите групи за срок от една година/.
Законодателят не посочва срока, за който се определят членовете на НС. Това значи, че промените в състава на НС могат да се извършват по всяко време в зависимост от конкретните обстоятелства, които налагат това. Законът изисква поименният състав да се обнародва от председателя му в “ДВ”. При определяне представителите за членове на НС, то управителя и подуправителя на НОИ, както ръководните органи на осигурителите на работниците или служителите,работодателите, така и МС и Народното събрание са длъжни да се съобразят с изискванията на чл.39 КСО с оглед характера на дейността на тези органи и доверието на осигурителите и осигурените лица.
Правомощията на НС на НОИ се изразяват няколко основни насоки:
1. Правомощия от организационен характер. Те се заключават в това, че НС утвърждава основните насоки на дейността на НОИ.
2. Правомощия от финансов характер. Те се изразяват в:
а/ утвърждаване на проектите на годишния бюджет на ДОО и отчета му;
б/ НС по искане на длъжниците към фондовете на ДОО при изключителни случаи по време на материални затруднения може да разсрочи плащането по вземания /за задължителни осигурителни вноски към фондовете на ДОО/, по-големи от 100 000 лева за срок до три години.
в/ НС взема решения за заличаване на несъбираеми вземания по вземанията, събирани от НОИ след приключване на производството в несъстоятелност и по ликвидация на осигурителите, както и по задължения към ДОО от осигурители и самоосигуряващи се лица до 1000 лв.
г/ НС взема решения за използване средствата от резерва по бюджета на ДОО.
3. НС определя възнаграждението на управителя и подуправителя на НОИ.
4. НС има правомощия от правотворчески характер. Те се изразяват в утвърждаване проектите на нормативните актове по ДОО преди внасянето им за приемане от съответните държавни органи; приемане на Правилник за организацията и дейността на НОИ и Правилник за дейността на Надзорния съвет;
5. НС има правомощия от контролен характер. Осъществява надзор върху дейността на НОИ, съвета на управителя, управителя и подуправителя. По-скоро това са правомощия от надзорен характер /контролният характер е с по-широка компетентност/.
Правомощия от разпоредителен характер:
- вземане на решения за придобиване и разпореждане с имуществото на НОИ над размер, определен от Правилника за организацията и дейността на НОИ;
- вземане на решения за придобиване на недвижими имоти от НОИ срещу задължения към фондовете на НОИ.
Решенията на НС са в основата на управлението на НОИ. Те са задължителни за изпълнение, включително и от управителя и подуправителя на НОИ.
Управителят е едноличен орган на НОИ. Той се избира от Народното събрание за срок от 4 години. Управителят на НОИ действа от името на НОИ, организира и ръководи дейността му, и го представлява пред всички физически и юридически лица в РБ и чужбина. Освен представителните функции, управителят има правомощия от оперативен, финансов, контролен, административно наказателен характер и по въпроса за трудовите правоотношения. Той сключва, изменя и прекратява трудовите правоотношения с работниците или служителите в централното управление на НОИ, главният счетоводител, началник-отделите и юридическите консултанти. При отсъствие неговите функции изпълнява подуправителят на НОИ. Той ръководи текущата работа на НОИ. Той открива и закрива ТП на НОИ и утвърждава структурата и бюджетите им.
Подуправителят е едноличен орган на НОИ. Избира се от Народното събрание за срок от 4 години. Подпомага управителя при изпълнение на неговите функции и го замества, когато същият отсъства. От 1996г. до сега не е избран подуправител на НОИ.
Към управителя на НОИ функционира и Съвет на управителя /по-правилно е Управителен съвет/. Състои се от подуправителя и ръководителите на дирекции и главни дирекции на НОИ. Това са съответните директори и главни директори на дирекциите на НОИ. Съветът на управителя не е орган на НОИ, а е помощен орган на управителя. То има правомощия от съвещателен характер, т.е. да подпомага управителя при изпълнение на функциите му като проучва въпроса, по който е упълномощен управителя да вземе решение и му предлага проекти за него.
ТП на НОИ са районните управления “Социално осигуряване” /РУСО/, а за София – Столично управление”СО” - СУСО. В РБ съществуват 28 ТП на НОИ. Техните седалища са в областните градове. Компетентността им е териториална. Цялостната дейност на РУСО се ръководи от директори. С оглед спецификата на дейността на тези ТП на НОИ, в тяхната структура са включени отдели: осигурителните приходи и краткосрочните осигуровки; отдел пенсионни осигуровки; отдел – бюджет и финансово икономическа дейност. Поради големият обем дейност на СУСО в неговата структура вместо отдели са включват следните дирекции:
a) Oсигурителни приходи и краткосрочни осигуровки.
b) Пенсионни осигуровки.
c) Бюджет и финансово икономическа дейност.
Дейността на отделните дирекции се ръководи от директори. СУСО се ръководи от главен директор. Правомощията на директорите са аналогични с тези на управителя на НОИ, но имат териториален обхват.
При определяне на представителите за членове на Надзорния съвет, управителят и подуправителят, както и ръководните органи на организациите на работниците или служителите и на работодателите, така и Надзорния съвет, са длъжни да се съобразяват с изискванията на чл.39, с оглед характера на дейността на тези органи и доверието на осигурените и осигурителите към тези лица за обективност, безпристрастност, неподкупност и защита интересите на всички. Във връзка с тези изисквания, членове на Надзорния съвет, управител и подуправител на НОИ не могат да бъдат:
1/ Лица, които са лишени от правото да заемат ръководна, отчетническа или материално-отговорна длъжност. В тези случаи се прилагат разпоредбите на Указ № 1074 за ограничаване заемането на тези длъжности от осъдени лица и Наредба №63 за неговото прилагане. За целта е необходимо представянето на свидетелство за съдимост при определянето на тези лица;
2/ Лица, които участват в управилни или контролни органи на други осигурителни фондове. Мотивът за забраната е обусловен от това да не се допусне нелоялност и конкуренция на такива лица в полза на осигурителните фондове, където участват като членове на управителни или контролни органи;
3/ Лица, осъждани за умишлено престъпление;
4/ Лица, които са били членове на управителни органи, прекратени поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори. Презупцията за забраната е, че дейността на такива лица в качеството им на членове на Надзорния съвет, управител и подуправител, може да доведе до аналогични резултати в НОИ;
5/ Лица, които се намират в родство по права или съребрена линия или по сватовство по ІV степен с членове на Надзорния съвет, управителя или подуправителя. Това е, за да се прекратят злоупотреби и за да се осигури нормално осъществяване дейността на тези органи.