ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ

10.ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ

За осигурителен стаж се зачита времето, за което са били дължими или са внесени осигурителните вноски върху полученото възнаграждение, но не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия. Не се зачита за осигурителен стаж времето, през което лицата са осигурени само за трудова злополука, професионално заболяване. Осигурителен стаж се изчислява в дни, месеци, години. Доколкото осигурителния стаж се изчислява така, ако лицето е работило при непълно работно време, то осигурителният стаж се зачита пропорционално на законоустановеното изработено време.
За член-кооператор, упражняващ трудова дейност, получаващ трудово възнаграждение от кооперациите, за лица, полагащи труд без трудово правоотношение, ако не са осигурени на друго основание, получаващи месечно възнаграждение равно или по-голямо от минималната работна заплата, времето за което осъществяват дейността се зачита за осигурителен стаж. Когато възнаграждението на член кооператори, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията, върху което са внесени осигурителни вноски, е по-малко от минималната работна заплата, то осигурителният стаж се зачита пропорционално.
За самоосигуряващите се лица, за осигурителен стаж се зачита времето, за което са внесени дължимите осигурителни вноски за съответната година.
За осигурителен стаж, без да се внасят осигурителни вноски, се зачита:
1. Времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете;
2. Времето на платен и неплатен отпуск за временна неработоспособност;
3. Времето на платен и неплатен отпуск за бременност и раждане.
4. Времето на неплатен отпуск до 30 работни дни през една календарна година;
5. Времето, през което лицето е получавало обезщетение за безработица.
Неплатеният отпуск за временна неработоспособност и са случаите, когато осигуреният е лице под 18 години и на него му е разрешен отпуск за временна неработоспособност поради общо заболяване, но това лице няма 6 месеца осигурителен стаж, се зачита за осигур.стаж !
Времето, посочено от четирите случая, се зачита като осигурителен стаж, поради съображения от социален/здравен характер.
Законодателят установява изключения, когато определени периоди от време се зачитат за осигурителен стаж (чл.4,ал.1,т.1-4 КСО). Когато лицата не са изпълнявали трудови / служебни функции в резултат на виновно поведение на работодателя / органа по назначението или е в обществен интерес.
За осигурителен стаж се зачита и времето:
през което работника или служителя не са работили, поради незаконното им недопускане до работа. Тогава съществува трудово правоотношение, но трудовите задължения на лицата по него не са били реално изпълнявани. Например: чл.213/1/КТ. За този период се внасят осигурителни вноски за сметка на осигурителя, върху последното трудово възнаграждение, ако лицето не е било осигурявано. Ако е било осигурявано, но на друго основание, то осигурителните вноски се правят върху разликата между последното трудово възнаграждение и осигурителният доход за периода, ако този доход е по-малък – работил е на друго работно място при по-малка РЗ;
през което лицата са били без работа, поради признато за незаконно уволнение. Това е времето от датата на уволнение до датата на признаване за незаконно/ от датата на уволняването до датата на възстановяване на предишната работа;
през което лицето, е било на наборна военна служба. Съгласно параграф 9,ал.1 на преходните и заключителните разпоредби на КСО времето, което се зачита за трудов стаж, положен до 31.12.1999г, се признава за осигурителен стаж по КСО. По този начин се запазва заварения трудов стаж и КСО го възприема като осигурителен, не се допуска преоценката/ дисквалифицирането му. Този подход създава стабилност в правно положение на осигурените лица.
През което лицето учи висше/полувисше, ако внася за своя сметка осиг.вноски върху минималния осиг.доход за самоосигуряващо се лице, но за срок = срока на обучение, предвиден в учебния план.
Осигурителният стаж има значение за създаването на осигурителни права и задължения. Той е предпоставка за съществуване правото на обезщетение за временна нетрудоспособност и за придобиване правото на пенсия. От вида/продължителността на осигурителния стаж зависи придобиването на осигурителни права.
При пенсиониране, за осигурителен стаж и възраст по чл.68 КСО или за осигурителен стаж по чл.69 КСО, осигурителният стаж се превръща, като 3 години стаж от първа категория/4 години от втора категория се зачитат като 5 години стаж от трета категория. Осигурителния стаж за пенсиониране се зачита времето, за което лицето е навършило необходимата (по чл.68, ал.1 и 2) възраст, но не му достигат до 5 год. Осигурителен стаж за придобиване право на пенсия и са внесени осигурителни вноски, изчислени върху минималния размер на осигурителен доход за самоосигуряващи се лица към датата на внасяне, ако това време не се зачита за осигурителен стаж на друго основание. Внасянето се извършва по банков път или чрез ежемесечни удръжки от отпуснатата пенсия. Планът за разсрочено плащане се утвърждава от длъжностно лице от ТД на НОИ, на което е възложено пенсионното осигуряване. Периода на разсрочване е:
-до 5 г – ако недостигащият осигурителен стаж е до 3 г.
-до 8 г – ако недостигащият осигурителен стаж е от 3 до 5 г.
За придобит осигурителен стаж правото на пенсия възниква от датата на внасяне на осиг.вноски / утвърждаване плана за разсрочено плащане. При смърт преди погасяване на дължимите осигурителни вноски, те НЕ се събират от наследниците.
Осигурителен стаж и продължителността му се установява с:
- трудови книжки
- осигурителни книжки
- документи по утвърден от управителя на НОИ образец.
Правната уредба за установяване и изчисляване на осигурителен стаж – чл.37-45 Наредбата за пенсии и осигурителен стаж.
*Осигурителния стаж не е право, а юридически факт, въз осново на който възникват осигурителни права и задължения. От вида и продължителността на осигурителния стаж зависи придобиването на осигурителни права (напр., право на пенсия).
Трудовите книжки се издават от работодателя. Трудовата книжка е официален удостоверителен документ за вписаните в нея обстоятелства по трудовата дейност. Там задължително се вписва продължителността на времето, признато за трудов стаж. То се признава и за осигурителен стаж, тъй като осигуряването на работника или служителя започва от деня на постъпването на работа.
Осигурителните книжки са официални удостоверителни документи за вписания осигурителен стаж/осигурителен доход. Вписва се времето, през което са внасяни осигурителни вноски и доход, върху който са начислявани.
Издават се от ТП на НОИ на:
самооосигуряващите се лица по чл.4/3/т.1,2,4КСО; и
на лицата, полагащи труд без трудово правоотношение по чл.4/3/т.5.
Осигурителният стаж се установява и с документи по образец – утвърдени, издадени от работодателя, въз основа на изплащателните ведомости, се издават удостоверения за осигурителен стаж и трудово възнаграждение или само за осигурителен стаж и въз основа на други автентични документи, ако те съдържат достатъчно данни за осигурителният стаж и осигурителният доход.
Когато няма данни за полученото трудово възнаграждение в документите за пенсиониране, ще се посочи МРЗ за РБ /за съответния период/.
За един ден осигурителен стаж се зачита времето, през което работника или служителя са изработили законоустановеното за тях време.
Ако лицето има осигурителен стаж от различни категории труд, то при определяне на придобиването му като право на пенсия за инвалидност – не се прави такова превръщане.