ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ

9 ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ

Парични плащания във фондовете на ДОО са основен източник на приходи. Те, заедно с други средства формират фондовете на ДОО:
Ø Пенсии
Ø Безработица
Общо заболяване и майчинство
Трудова злополука и професионална болест
Предназначение: за изплащане на: 1) парични обезщетения; 2) помощи и 3) пенсии, а и за други доходи, предвидени в КСО и ЗБДОО за осигуряване целите на ДОО. Внасянето им се извършва въз основа на чл.7 КСО. За всеки един от осигурителните фондове се внасят диференцирано – по посочените в КСО размери процентно (чл.6) на осигурителни вноски. Набират се поотделно за всеки един от осигурителните фондове, а не като обща /сборна/ осигурителна вноска. Размерът за всеки от осигурителните фондове се определя процентно ежегодно със ЗБДОО, според броя на социалните рискове, за които лицето е осигурено.
- Разпределението на осигурителната вноска (в проценти) между осигурителите /работодателите, възложител, кооперация/ и осигурените лица е както следва:
Ø За 2000-2001 : 80/20;
Ø За 2002-2004 : 75/25;
Ø За 2005 : 70/30;
Ø За 2006 : 65/35;
Ø За 2007 : 60/40;
Ø За 2008 : 60/40;
За 2009 : 55/45;
. За 2010 : 50/50, и следващите години.
Осигурителните вноски за Фонд “Пенсии” на самоосигуряващите се лица са за тяхна сметка, ако самоосигуряващият се е осигурил и за риска общо заболяване, майчинство, то осигурителните вноски в тези фондове са за тяхната сметка. Осигурителните вноски се дължат авансово върху месечния осигурителен доход съобразно минималния и максималния размер на дохода, определен със ЗБДОО за съответната година.
Осигурителните вноски за фонд “Трудова злополука и професионална болест” са изцяло за сметка на осигурителите.
Осигурителните вноски за фонд “Пенсии” покриват социалните рискове – старост, смърт, инвалидност.
Осигурителните вноски на регистрираните земеделски и тютюнопроизводители са за тяхна сметка, дължат се авансово върху месечния осиг.доход – 50 % от минималния и максималния размер на дохода, определен със ЗБДОО = 120 до 1000 лв. за 2008 г.
Осигурителните вноски за лица, упражняващи само земеделска дейност – върху месечния осигурителен доход – 25 % от минималния и максималния размер на дохода, определен със ЗБДОО = 60 до 500 лв. за 2008 г.
Всеки от правните субекти /осигурител, осигурен, самоосигуряващо се лице е длъжен да плаща осигурителни вноски, които са за негова сметка. При въведената разделност на фондовете /всеки има своя сметка/ е важно да има определеност и в постъпленията от определени източници. Ето защо в банковите сметка на всеки фонд следва да постъпват парични средства от осигурителни вноски, определени за тях, това обстоятелство определя финансовото състояние на фондовете и степента на наличност на паричните средства по тях. Тази определеност на източниците на постъпления е в пълно съответствие с тяхната финасово-правна същност като обособени парични средства с точно определен източник на приход и цел за разходване.
Осигурителните вноски се внасят в банки/пощенски клонове по ред, утвърден от НОИ и ЕАД “Български пощи”. Осигурителите са длъжни да плащат осигурителните вноски с отделни платежни нареждания чрез прехвърляне от сметките си по съответната сметка на ДОО при изплащане на трудовото възнаграждение, включително и при авансовите плащания. Осигурител, нямащ банкова сметка, внася осигурителните вноски в брой – в банката, по сметка на ДОО. Осигурителните вноски за ДОО, които са за сметка на осигурителите, се внасят едновременно с изплащане на трудовото възнаграждение или на част от него. Гарантиране на редовното внасяне на осигурителни вноски – банките не отпускат суми за изплащане на трудови възнаграждения, авансови плащания, парични обезщетения и др.плащания по ДОО, без едновременно с това осигурителите да представят документ (платежно нареждане) за прехвърлените вноски и декларация, че те са внесени за ДОО, Здравно осигуряване, ДЗПО.
Сроковете за внасяне на осигурителните вноски са, както следва: (чл.7)
1. Осигурителните вноски, които с за сметка на лицата, осигурени за всички осигурени социални рискове – за работници или служители по чл.4/1/КСО, се внасят при изплащане на възнаграждението им.
2. Осигурителните вноски за самоосигуряващите се лица се внасят до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.
3. Земеделските производители, извършващи само земеделска дейност и осигуряващи се само за “старост”, инвалидност поради общо заболяване и смърт, могат да внасят осигурителни вноски до 31.03. на годината, следваща календарната година, за която се отнасят.
4. Вноските на лица, работещи без трудово правоотношение, се внасят от осигурителя до 10-то число на месеца, следващ месеца, за които се дължат.
За лице, получаващо доходи от дейности, на различни основания, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход по следния ред:
Първо - доходи по трудови/служебни правоотношения, договори за управление/контрол на търговски дружества, от трудова дейност като член-кооператори;
Второ - осигурителен доход като ЕТ, собственици/съдружници в търговски дружества, лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност земеделски или тютюнопроизводители;
Накрая - доход без трудово правоотношение.
За гарантиране редовното внасяне на осигурителните вноски, банките се задължават да не отпускат на осигурителите суми за изплащане на трудово възнаграждение, включително за авансово изплащане, както и за парични обезщетения и на други плащания от ДОО, без преди това осигурителите да представят платежни нареждания за прехвърляне на дължимите от тях осигурителни вноски и декларация от осигурителя, че са внесени дължимите осигурителни вноски върху тези суми за ДОО, за задължително здравно осигуряване и за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
Размерите на осигурителните вноски за 2006г., съобразно обхванатите ОСР, са диференцирани така - % от осигур.доход :
За лица, осигурени за всички ОСР: (тук се вкл.ДОО + ДЗПО)
*29,5% + вноска за фонд “ТЗПБ” /от 0,4 до 1,1%/ за работещите при 3 категория труд;
*39,5% + вноска за фонд “ТЗПБ” /от 0,4 до 1,1%/ за работещите при 2 категория труд;
*44,5% + вноска за фонд “ТЗПБ” /от 0,4 до 1,1%/ за работещите при 1 категория труд;
*34,2% за учителите – за всички ОСР;
Съобразно чл.11 от ЗБДОО, разпределението на осиг.вноски по фондовете на ДОО е, както следва:
1. За фонд “Пенсии”:
23 на 100 за лица, родени преди 01.01.1960г., работещи при условията на 3 категория труд;
19/100 за лица, родени след 31.12.1959г., работещи при условията на 3 категория труд;
За лицата работещи при условията на 1-ва и 2-ра категория труд – осигурителната вноска е както по-горе /съобразно датата на раждане/ + 3 на сто за с/ка на осигурителя;
Кадровите военнослужещи и държавните служители по ЗМВР и ЗИНак.и следователите осиг.вноска посочена по-горе /преди1960г 23% и след 1960г – 19%/ увеличена с 3 пункта.
2. За фонд “Трудова злополука и професионална болест”, осигурителната вноска е в размери посочени в Приложение №2 към ЗБДОО по групи основни иконом.дейности и е за с/ка на осигурителя;
3. За фонд “Общо заболяване и майчинство”, осигурителната вноска е 3,5 на 100.
4. За фонд “Безработица”, осигурителната вноска е 3 на 100.
Необходимо е да се отчита, че в посочените проценти, за всички ОСР е включено и ДЗПО (Част втора от КСО), което е:
за Универс.Пенс.Фонд – 4% за 2006г. (но само за лица родени след 1960г.);
за Професион.Пенс.Фонд е:
за 1-ва катег.труд = 12%;
за 2-ра катег.труд = 7% !
Пример: служител от МВР, роден след 1960г.:
ДОО = 19% (пенсии) + 4% (УПФ) + 12% (УПФ) + 3% (безработица) + 3,5% (ОЗМ) = 44,5 + ТЗПБ