Осигурителни каси

Осигурителни каси


Правната уредба на осигурителните каси се съдържа в чл.8 КСО и в Наредбата за осигурителните каси, приета от МС от 09.04.2001г., обнародван ДВ 37 от 2001г. Самоосигуряващите се лица по чл.4/3/т.1,2,4 КСО и юридическите лица могат да образуват осигурителни каси (свободна професия + ЕТ + земед.производители).
Осигурителните каси могат да се учредят не по-малко от пет физически/юридически лица. В осигурителните каси могат да членуват само лица с постоянен адрес или с адрес на управление на дейността на територията на съответното ТП на НОИ. На същата територия или в седалището на ТП на НОИ се регистрира и адресът на управление на осигурителната каса. Осигурителната каса се регистрира в ТД на НАП, а не в ТП на НОИ !
Осигурителните каси действат като осигурители за своите членове, т.е. за самоосигуряващите се лица и за наетите от членовете на касата лица по трудово или без трудово правоотношение. Когато едно търговско дружество е член на осигурителната каса чрез касата могат да се осигуряват и съдружниците в дружеството, за които то е осигурител. Юридическо лице, което има на работа по трудово правоотношение повече от десет работници или служители не може да членува в осигурителна каса. В ТП на НОИ се води регистър на осигурителните каси. Осигурителната каса подава заявление за вписване в регистъра на съответното ТП на НОИ. В искането се сочи:
1. Адрес на управление на осигурителната каса;
2. трите имена, номера на личната карта, ЕГН и постоянен адрес, БУЛСТАТ, адрес на управление на дейността на лицето, представляващо осигурителната каса;
3. броя членове на осигурителната каса и броя на осигуряваните лица;
4. номера на банковата сметка за разчетите, свързани с ТП на НОИ.
За членовете на осигурителната каса, които имат наетите по трудово правоотношение до десет работници или служители се посочва и броят на осигурените лица. Удостоверението за вписване на осигурителната каса в регистъра на ТП на НОИ се издава от длъжностните лица, на които е възложено ръководството на контрола по приходите и разходите в ТП на НОИ в 14 дневен срок от искането. Отказът за издаване на удостоверението може да се обжалва по реда на административното производство.
След получаване на удостоверението осигурителната каса се регистрира в регистър БУЛСТАТ. Длъжностното лице, на което е възложен контрола на приходите и разходите в ТП на НОИ отписва от регистьра осигурителната каса, когато броят на членовете и спадне под 5. В тези случаи ТП на НОИ има задължение писмено да уведомява членовете на касата. За възникването и прекратяването на членственото правоотношение с осигурителната каса се подава заявление-декларация по уговорен от управителя на НОИ образец. Въз основа на заявлението управителят на осигурителната каса вписва/отписва лицето от списъка.
Членовете на осигурителната каса са длъжни да представят на управителя й необходимите документи, свързани с тяхното осигуряване и/или осигуряването на наетите от тях лица. В учредителният договор се регламентират начин и ред за определяне на членския внос.
Осигурителната каса извършва осигуряване на своите членове и на лицата, наети от тях на работа като:
1. събира дължимите осигурителни вноски и ги превежда в съответните ТП на НОИ;
2. тегли от ТП на НОИ и изплаща дължимите парични обезщетения и помощи;
3. превежда на работодателите дължимите парични обезщетения в сроковете за изплащане на трудовото възнаграждение;
4. снабдява самоосигуряващите се лица и лицата, работещи без трудово правоотношение с осигурителна книжка;
5. оформя и съхранява осигурителните книжки и други документи;
6. подава документите за пенсиониране на своите членове.
Осигурителните вноски се внасят в осигурителната каса от нейните членове в срокове, определени в учредителния договор. Осигурителната каса е длъжна:
1.Да предоставя пред ТП на НОИ за заверка платежни искания за теглене на суми за плащане на парични обезщетения заедно с разходооправдателен документ и платежни нареждания за платените осигурителни вноски.
2.Да заверява в ТП на НОИ осигурителните книжки на самоосигуряващите се лица и на лицата, работещи без трудово правоотношение за осигуряването им за всяка календарна година.
3.Да съхранява всички документи, свързани с осигуряването на членовете на осигурителната каса и след извършена ревизия от ТП на НОИ.
4.Да предоставя на своите членове до 25.01. за всяка календарна година удостоверения за преведените през нейната банкова сметка суми за осигурителни вноски за предходната година.
Прекратяването на дейността на осигурителната каса се извършва само след ревизия от ТД на НАП. При прекратяване на дейността на осигурителната каса документите, подлежащи на съхраняване се предават в съответните ТП на НОИ