Предмет на Осигурителното право

1. Предмет на Осигурителното право

Основните критерии за разграничаване на правните отрасли е предметът на регулиране на обществените отношения. Обществените отношения се различават помежду си по съдържанието и характера на дейността, във връзка с която хората встъпват в обществени връзки. Самостоятелните групи, еднородни по съдържание обществени отношения, образуват предмета на регулиране на отделните правни отрасли. Основата за нормалното функциониране на обществото е трудът на хората. Способността за полагане на труд има човекът. Те са в постоянно взаимодействие с обикалящата ги среда. В резултат на такова взаимодействие и под влиянието на други фактори като например условията на труда, заболявания, стареене на човешкия организъм и други, състоянието на работоспособността на човека претърпява съществени изменения. Понякога тези изменения се превръщат в неработоспособност. Неработоспособността е главното основание, което обуславя потребността от осигуряване на средства за издръжка на лицето. Неработоспособността може да бъде реална или презюмирана, временна или трайна, пълна или частична, вродена или последваща. Лицето може да бъде признато за неработоспособно и до настъпване на трудовата му дееспособност. В такива случаи неработоспособността е главното основание, което обуславя потребността от осигуряване на средства за издръжка. В други случаи лицето е напълно работоспособно, готово е да полага обществено полезен труд, но лицето е лишено от тази възможност поради липса на работа. Това са случаите на безработица.
Осигурителното право има цел – да обезпечи материално хората, които за изпаднали в затруднения поради липса или недостиг на средства за съществуване и се нуждаят от подкрепата на обществото. Осъзнаването на обществото, че не всяка дейност на хората се развива по предварително набелязания начин ,в резултат на което могат да настъпят вредни последици за участниците в трудовата дейност в максимална степен независимо от случайностите и за преодоляване на настъпилите вредни последици в резултат на осъществения риск изисква да се извърши осигуряване за съответните социални рискове. Осъществяването или настъпването на риска води до лишаване от получаваните доходи на осигурените лица при упражняване на трудовата им дейност, както и поражда необходимост от оказване на медицински услуги. Осигуряването за съответните социални рискове има икономическа същност. С цената на минимални разходи във вид на осигурителни вноски осигуряването дава възможност да се удовлетворят чрез материални обезпечения /парични обезщетения, помощи, пенсии/ конкретни нужди, предизвикани от настъпването на дадени социални рискове. Материалното обезпечаване е родово понятие. Предназначението на общественото осигуряване е осигурителния орган да изплати парично обезщетение, помощ или да отпусне пенсия на осигурените лица в резултат на настъпилия социален риск, довел след себе си безработица, временна/трайна неработоспособност, смърт на осигуреното лице.
Предмет на регулиране на Осигурителното право са осигурителните отношения и непосредствено свързаните с тях обществени отношения.
Осигурителното право има за предмет осигурителните социални рискове(ОСР), т.е. онези рискове, при настъпването на които винаги се губи трудовия доход. Поради тази причина осигурителното право се разпростира върху лицата, упражняващи трудова дейност, които се нуждаят от осигуряване срещу загубата на трудовия доход, поради настъпване на дадения ОСР. С цената на минимални разходи /вноски/ осигуряването дава възможност да се удовлетворят чрез материални обезпечения /парични обезщетения, парични помощи, пенсии/ конкретни нужди, предизвикани от настъпването на дадени ОСР.
Белези на осигурителните отношения:
От една страна, лицето и членовете на неговото семейство при настъпването на дадения ОСР, са лишени от средства за издръжка, което обстоятелство ги поставя в материално затруднение.
От друга страна, осигурителните отношения са отношения по материално обезпечаване на личността, упражняващи трудова дейност. За тази цел се събират парични средства чрез осигурителни вноски и от други източници на постъпления.
Това са отношенията по определянето и събирането на осигурителните вноски от осигурителите и от осигурените лица. Тези отношения са основата на предмета на осигурителното право. Други правни отношения са тясна свързани с основните осигурителни отношения, които са предмет на осигурителното право. Те са преди всичко процедурните-свързани с производството по отпускане на съответните видове обезщетения, по общественото осигуряване. Например, редът за отпускане на обезщетенията за временна неработоспособност, обезщетението за бременност, раждане и отглеждане, за безработица, пенсионно производство, ред за разглеждане на спорове по ДОО.
С цената на минимални разходи тези процедурни отношения дават възможност на осигурените лица да удовлетворят минимални материални обезпечения.
Осигурителното право регулира и здравно-осигурителните отношения, които възникват с оглед специфичното състояние на осигурените лица /заболяване, бременност, раждане/.
Осигурителните отношения се учредяват за натрупване на парични средства, с които да се възмездяват загубените доходи, както и повишените разходи, необходими за издръжка на осигурените лица и на членовете на техните семейства в резултат на настъпили социални рискове. Предмет на осигурителното право са и отношенията по повод раждането и отглеждането на деца. Осигурителното право регулира и здравно-осигурителните отношения. Тези отношения възникват с оглед специфичното състояние на осигурените лица. Те се реализират чрез парични престации. От една страна набиране на средства чрез осигурителни вноски от осигурените лица и от друга, източници на приходи /глоби, лихви/. От друга страна разходването на тези средства за оказване на медицински услуги осигурителното право регулира отношения, свързани с набирането, управлението и разходването на парични средства. За тази цел се създават парични фондове.
Обществените отношения, непосредствено свързани със същинските осигурителни правоотношения са отношения, които произтичат от осигурителните отношения и са насочени за подпомагането им. Те съществуват само поради осигурителните правоотношения. В този смисъл те нямат самостоятелно съществуване вън и независимо от осигурителните отношения. Преди всичко това са процедурните отношения, свързани с производството за установяване на неработоспособността на осигурените лица и отпускане на съответните материални обезпечения. От друга страна това са отношения, свързани с разглеждане и решаване на спорове по ДОО и не на последно място това са отношения, свързани с контрола за спазване на осигурителното законодателство.