наказателно право-особена част(стр.4)

Длъжностно присвояване и обсебване-обща характеристика и състави.


Обсебване(чл.206НК)

Изпълнителното деяние е противозаконно присвояване на чужда движима вещ,която субектът владее или пази.Самото присвояване е налице,когато субектът се отрече,че вещта му е поверена от друго лице или когато се разпореди с нея.Субектът е общ и пресъплението се извършва при пряк умисъл.Обсебване има и когато част от вещта принадлежи на дееца, както и когато вещта принадлежи на дееца, но е обременена със залог и деецът се разпореди с нея неправомерно, без да запази правата на заложния кредитор, или когато деецът заложи чужда вещ, с което се затруднява удовлетворяването на кредитора.
Предвидени са квалифицирани случаи:ако обсебването е в големи размери или представлява опасен рецидив,в особено големи размери, представляващо особено тежък случай.
Ако присвоеното имущество бъде внесено или заместено до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд се налага по-леко наказание-стимулираща норма.

Длъжностно присвояване

Основния състав се съдържа в чл.201НК:"Длъжностно лице, което присвои чужди пари, вещи или други ценности, връчени в това му качество или поверени му да ги пази или управлява, се наказва за длъжностно присвояване...".Тук субектът е специален-длъжностно лице.Престъплението се извършва при пряк умисъл.Състава прилича на обсебването,но разликата е в това,че тук вещите са връчени на субекта,защото притежава специалното качество на длъжностно лице.В чл.202 и 203 са посочени квалифицираните състави на длъжностното присвояване:
1. ако за улесняването му е извършено и друго престъпление, за което по закон не се предвижда по-тежко наказание;
2. ако е извършено от две или повече лица, сговорили се предварително;
3. ако е в големи размери;
4. ако представлява опасен рецидив;
5. ако присвоените средства са от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава.
6. особено големи размери, представляващо особено тежък случай.
В чл.204 се съдържа привилегированият състав-в маловажни случаи.
В чл.205 е предвидена стимулираща норма:ако присвоените пари,вещи или ценостти бъдат внесени или заместени до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд,се налага по-леко наказание.
В чл.207 и 208 са обявени за наказуеми:намирането на чужда движима вещ и в продължение на една седмица несъобщаването за нея на собственика, на властта или на този, който я е загубил,противозаконното присвояване на чужда движима вещ,попаднала у субекта случайно или по погрешка,откриване на съкровище и несъобщаване за него на властта в срок от две седмици.


Измама,документна измама и вещно укривателство-обща характеристика;състави;отграничения.


Измама
Основния състав:Чл.209." Който с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага възбуди или поддържа у някого заблуждение и с това причини нему или другиму имотна вреда, се наказва за измама.."
Изпълнителното деяние се извършва в следните форми:
1.възбуждане на заблуждение;
2.поддържане на заблуждение;
3.използване на заблуждение,неопитност или неосведоменост на някого.
Субектът е общ.Престъплението се извършва само пряк умисъл.В маловажни случаи се наказва по-леко.
Квалифицирани състави-чл.210 и 211:
1. ако деецът се е представил за длъжностно лице или за лице, което действува по поръка на властта;
2. ако е извършена от две или повече лица, сговорили се предварително за нейното извършване;
3. ако измамата е извършена от длъжностно лице или от пълномощник в кръга на неговата длъжност или пълномощие или от лице, което непосредствено извършва по занятие сделки с валута в наличност;
4. ако е извършена повторно в немаловажни случаи;
5. ако причинената вреда е в големи размери;
6. представлява опасен рецидив.

Документна измама(чл.212НК)

Изпълнителното деяние се осъществява при две форми:
1.съставяне на документ с невярно съдържание или на неистински или преправен документ,с който се дава възможност на друго физическо лице да получи без правно основание движимо или недвижимо имущество;
2.чрез използване на такъв документ,получаване без правно основание на такова имущество.

Субектът е общ и деянието се извършва само при пряк умисъл.Квалифициращи състави са:
1. когато имуществото е от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставено от тях на българската държава;
2.ако имуществото е в големи размери или деянието представлява опасен рецидив;
3.за документна измама в особено големи размери, представляваща особено тежък случай.

Компютърна измама

"Който с цел да набави за себе си или за другиго облага възбуди или поддържа заблуждение у някого, като внесе, измени, изтрие или заличи компютърни данни или използва чужд електронен подпис и с това причини на него или на другиго вреда, се наказва за компютърна измама..."
Субектът е общ и престъплението се извършва само при пряк умисъл.
Друга хипотеза на компютърните измами е:"който, без да има право, внесе, измени, изтрие или заличи компютърни данни, за да получи нещо, което не му се следва."

В чл.212б се прдвижда стимулираща норма в случай,че полученото имущество бъде върнато или заместено до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд.

Вещно укривателство

Чл.215 НК:" Който с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага укрие, придобие или спомогне да бъдат отчуждени чужди движими вещи, за които знае или предполага, че са придобити чрез престъпление или чрез друго общественоопасно деяние, се наказва..."
Субектът е общ и деянието се извършва само при пряк умисъл.Квалифицирани състави са,ако укривателството:
1. е в големи размери;
2. е с вещи, поставени под специален режим;
3. се извършва по занаят;
4. е извършено повторно или представлява опасен рецидив.