ПЕНСИИ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ

30.ПЕНСИИ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ

ОСР, при реализирането на които се отпускат пенсии за осигурителен стаж и възраст е старостта. Старостта като ОСР в пенсионното законодателство е възрастовата граница, която се определя от навършен голям брой години. Възрастта е точно определена в закона след настъпването й, за която може да се иска отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
Възрастта, след навършването на която за осигуреното лице настъпва право на пенсия означава презюмираната, т.е. предполагаемата неработоспособност на лицето. Затова пенсиите за осигурителен стаж и възраст се отпускат именно във връзка с презюмираната неработоспособност на осигуреното лице.
Понятието “старост” в пенсионното законодателство се изразява в навършването на определена възраст, с която правните норми свързват освобождаването на лицето да упражнява трудова дейност и предоставянето му на материално обезпечение под формата на пенсия.
От 1957г. пенсията за осигурителен стаж и възраст /по тогавашното законодателство – пенсия за старост/ са свързани с пола на осигуреното лице на работата /категориите труд/. Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст за жените възниква по-рано от тази за мъжете.
Категориите труд са необходими за определяне на осигурителен стаж при пенсиониране - като предпоставка за възникване на правото на пенсия.
*Самата категория труд представлява оценка за съдържанието на полагания труд и условията, при които се използва предоставената работна сила.
Според Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране, всички видове работи и дейности, в зависимост от техния характер и тежест и според условията, при които се извършват от осигуреното лице са разпределени в три основни категории труд:
първа категория труд – тук се отнася трудът на заетите в най-тежките и най-вредните за здравето на работника или служителя производства и дейности. Такива са например: подземни, подводни работи. Видовете работи и дейности от първа категория труд изчерпателно са посочени в Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране;
втора категория труд – тук се отнася трудът на заетите в тежки, вредни за здравето на работника или служителя производства и дейности. Такива са например: редица производства и дейности в черната и цветната металургия, цимент, химическа промишленост, транспорт и т.н. Видовете производства и дейности от втора категория труд изчерпателно са изброени в Наредбата за категоризирането на труда при пенсиониране;
трета категория труд – тук се отнасят всички останали работи и дейности, които не се включват в първа и втора категория труд. Тяхното извършване е съпроводено с нормално напрежение и с нормални условия на труд.
Категоризирането на труда при пенсиониране по същество е определеня на различни условия за пенсиониране на отделни категории осигурени лица, съобразно извършваната от тях работа.
Субектите на правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст са физически лица, включени в кръга на осигурените лица, за ОСР – старост. Субективното право на пенсия за осигурителен стаж и възраст възниква при наличието на определени в КСО предпоставки. В чл.68/1-3/ КСО са посочени предпоставките за придобиване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст. За придобиване правото на този вид пенсия законодателството използва три величини:
1. възраст – навършени години;
2. години – осигурителен стаж;
3. сбор между първите две. Това е т.нар. точкова система за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
Основен въпрос на правната уредба на категориите труд е превръщането на труда от една категория в друга – само при пенсия за осигурителен стаж и възраст . При преценяване на наличието на право и определяне на размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст ,осигурителния стаж се превръща в 3 категория труд. При осигурителен стаж от различни категории труд, осигурителния стаж от 1 и 2 категория се превръща в осигурителен стаж от 3 категория труд, като:
- 3 години осигурителен стаж от 1 кат.= 4 години осигурителен стаж от 2 кат.= 5 години осигурителен стаж от 3 кат., т.е. съотношението е 3:4:5.
За придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст базисна е 2000 година. Изискващият се осигурителен стаж представлява разликата от общия сбор, т.е. навършените години възраст и години осигурителен стаж и навършени години възраст. От 01.01.2000г. и началото на следващите години изискващата се възраст се увеличава с 6 месеца всяка календарна година за да достигне 63г. за мъжете през 2005г. и 60г. за жените през 2009г. Математическата формула не е дадена в закона, извлича се от чл.68 КСО.
Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст за мъжете се придобива както следва:
1. от 01.01.00г. – възраст – 60,5г., осигурителен стаж – 37,5г., общ сбор – 98 точки;
2. от 01.01.01г. – възраст – 61г., осигурителен стаж – 38г., общ сбор – 99 т.;
3. от 01.01.02г. – възраст – 61,5г., осигурителен стаж – 38,5г., общ сбор -100т.;
4. от 01.01.03г. – възраст – 62г., осигурителен стаж – 38г., общ сбор – 100т.;
5. от 01.01.04г. – възраст – 62,5г., осигурителен стаж – 37,5г., общ сбор – 100т.;
6. от 01.01.05г. и насетне – възраст – 63г., осигурителен стаж – 37г., общ сбор – 100т.
Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст за жените се придобива, както следва:
1. от 01.01.00г. – възраст – 55,5г., осигурителен стаж – 32,5г., общ сбор – 88т.;
2. от 01.01.01г. – възраст – 56г., осигурителен стаж – 33г., общ сбор – 89т.;
3. от 01.01.02г. – възраст – 56,5г., осигурителен стаж – 33,5г., общ сбор – 90т.;
4. от 01.01.03г. – възраст – 57г., осигурителен стаж – 33г., общ сбор – 90т.;
5. от 01.01.04г. – възраст – 57,5г., осигурителен стаж – 32,5г., общ сбор – 90т.;
6. от 01.01.05г. – възраст – 58г., осигурителен стаж – 33г., общ сбор – 91т.;
7. от 01.01.06г. – възраст – 58,5г., осигурителен стаж – 33,5г., общ сбор – 92т.;
8. от 01.01.07г. – възраст – 59г., осигурителен стаж – 34г., общ сбор – 93т.;
9. от 01.01.08г. – възраст – 59,5г., осигурителен стаж – 34,5г., общ сбор – 94т.;
10.от 01.01.09г. и насетне – възраст – 60г., осигурителен стаж – 34г., общ сбор – 94т
Разпоредбите на чл.68/1/ КСО дават възможности за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и на мъжа, и на жената навършили 65 годишна възраст в случай, че сборът от продължителността на осигурителния стаж и възрастта е по-малък от посочените години. Изисква се тези категории лица да имат не по-малко от 15 години осигурителен стаж, от които не по-малко от 12 години:
1. действително изслужено календарно време по трудово правоотношение/ служебно правоотношение;
2. времето, през което лицето е работило без трудово правоотношение /по граждански договори/;
3. времето, през което лицето изцяло се е осигурявало за своята сметка.
Кадровите военнослужещи, придобиват право на пенсия за осигурителен стаж при уволнение, независимо от възрастта им, при условие, че има 25г. трудов стаж, от които не по-малко от 2/3 да са действително изслужени на кадрова военна служба. Офицерите и сержантите и гражданските лица – държавни служители от МВР, НСС, Главното управление на местата за лишаване от свобода и Главна дирекция следствени арести при МП, военните съдилища и прокурорите, следователите и помощните служители, специалната куриерска служба при МТС и офицерите, сержантите и гражданските лица – държавни служители, по ЗИН придобиват право на пенсия при уволнение, ако имат не по-малко от 25 години трудов стаж, минимум 2/3 да са действително изслужени на такава длъжност в посочените ведомства, независимо от възрастта им.
Кадровите военнослужещи и офицерите, и сержантите по ЗМВР, които са прослужили 15 години на длъжности, от летателния състав, екипажите на подводните съдове и водолазите, съответно придобиват право на пенсия за осигурителен стаж при уволнение, независимо от възрастта им.
При преценяване правото и определяне на размера на пенсия за осигурителен стаж и възраст, осигурителният стаж се превръща в трета категория труд. При осигурителен стаж от различни категории труд, стажът от първа и втора категория труд се превръща в осигурителен стаж от трета категория труд като 3 години трудов стаж от първа категория труд се зачита за 4 години от втора категория труд и 5 години за трета категория труд или в съотношение 3:4:5.
За работници – инженерно-технически специалисти и ръководни служители до ръководител включително заети на работа под земята в подземни рудници, подземни геологопроучвателни и хидротехнически обекти, в тунелно и подземното минно строителство, работещите в добива на радиоактивни и манганови вещества определени с акт на МС – 1 година осигурителен стаж от първа категория се зачита за 3 години трета категория. Тези категории осигурени лица са определени в Постановление № 40 от 1968г.