28.ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ БЕЗРАБОТИЦА

28.ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ БЕЗРАБОТИЦА

Право на парично обещетение за безработица имат лицата, които са подлежали /да са внасяли или да подлежат да внасят/ на задължително осигуряване за всички ОСР най-малко 9 месеца през последните 15 календарни месеца преди прекратяване на осигуряването, а също отговарят и на 3 допълнителни условия :
1. имат регистрация като безработни в съответната дирекция – Бюро по труда + декларации + заповед за прекратяване на трудово правоотношение + документ за стаж + справка от осигурителя за размера на осигурителния доход при прекратяване на трудово правоотношение;
2. не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране – при регистрацията се попълва декларация за това;
3. не упражняват дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по чл.4 КСО - същото.
За тези категории лица от 01.01.2004г. отпада изискването ежемесечно да декларират пред ТП на НОИ, че са регистрирани като безработни в дирекцията – Бюро по труда.
Парично обещетение за безработица се отпуска въз основа на заявление до ТП на НОИ. /до 31.12.2003г. – се отпускаше от Бюро по труда/.
Начало на парично обещетение за безработица - от датата на прекратяване на осигуряването /на трудовото правоотношение/, ако заявлението е подадено в 3 месечен срок от тази дата. Когато заявлението е подадено след този срок по неуважителни причини парично обещетение се изплаща за съответния период намален със закъснението.
Безработното лице с придобито право на парично обещетение за безработица е длъжно да представи ежемесечно в дирекция Бюро по труда писмена декларация, която да заявява, че търси активно работа и че е на разположение на Бюрото по труда да започне работа, когато Бюрото по труда му предложи подходяща такава. Лице, което активно търси работа е всяко лице, което не е отказало срещи с работодател, организирани от Дирекция Бюро по труда или самостоятелно е посещавало работодател за постъпване на работа. Подходяща работа е тази, която съответства на образованието и квалификацията на лицето, както и на здравословното му състояние, възрастта и полът, ако те са условия за изпълнението на работата и ако работата се намира в същото населено място или до 30 км. извън него, при условие че има подходящ обществен транспорт.
Размерът на паричното обещетение за безработица на безработните лица е 60% от получения средно месечен осигурителен доход за последните 9 месеца, през които са подлежали на задължително осигуряване за всички ОСР от времето преди да стане безработно и не може да бъде по-малък от минимума и по-голям от максималния размер на обезщетението. Минималният и максималният размер на обезщетението за безработица се определя ежегодно със ЗБДОО. Паричните обещетения за безработица се изплащат ежемесечно през месеца, следващ този, за който се дължат. 2008 г. – от 100 до 200 лв.
Правото на парично обещетение за безработица зависи от продължителността на осигурителния стаж, а именно:
1. при осигурителен стаж до 3 години – парично обещетение за 4 месеца;
2. при осигурителен стаж от 3 до 5 години – за 6 месеца;
3. при осигурителен стаж от 5 до 10 години – за 8 месеца;
4. при осигурителен стаж от 10 до 15 години – за 9 месеца;
5. при осигурителен стаж от 15 до 20 години – за 10 месеца;
6. при осигурителен стаж от 20 до 25 години – за 11 месеца;
7. при осигурителен стаж над 25 години – за 12 месеца.
Средствата за парични обещетения за безработица, неполучени по неуважителни причини 3 месеца след последната определена за получаването им дата те остават за сметка на фонд “Безработица”. Безработните лица, чиито трудови правоотнощения са били прекратени по тяхно желание или с тяхното съгласие, или поради виновното им поведение на основание чл.325, т.1 и 2 КТ, чл.326, чл.330 КТ – получават минималния размер – 4 месеца, независимо от продължителността на осигурителния стаж. Мотивите са обусловени за създаване на заинтерисованост на лицата активно да търсят подходяща работа.
Безработните лица, които са придобили право на парично обещетение за безработица преди изтичането на 3 години от предходното упражняване на правото на парично обещетение за безработица, при наличие на временна неработоспособност се спира обезщетението за безработица за периода, през който лицето получава парично обещетение за временна неработоспособност /заболяването започва преди прекратяване на трудовото правоотношение до 75 дни, или до 2 месеца след прекратяване трудовото правоотношение/. Безработното лице е длъжно да декларира настъпването и отпадането на обстоятелства пред ТП на НОИ. Изплащането на паричното обещетение се възстановява от деня на отпадане на основанието за спиране, изплащане на паричното обещетение и продължава за оставащия срок.
Изплащането на паричното обещетение за безработица се прекратява:
1. при започване от безработното лице упражняване на трудова дейност, за което подлежи на задължително осигуряване по чл.4 КСО.
2. при прекратяване на регистрацията от Дирекцията Бюро по труда. В тези случаи Агенцията по заетостта е длъжна да уведоми НОИ за прекратяване на регистрацията;
3. при отпускане на пенсия;
4. при смърт на безработното лице.
Парични обещетения се отпускат, изменят, отказват, спират, прекратяват и възобновяват с разпореждане на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на ТП на НОИ.
Законодателят изисква изплатените парични обещетения за безработица да се възстановяват:
- от лицата, чието уволнението е отменено като незаконосъобразно за периода на полученото парично обещетение по чл.225/1/ КТ, т.е. за не повече от 6 месеца;
- от лицата за периода, за който им е отпусната пенсия;
- от лицата за периода, за който са получили парично обещетение за временна неработоспособност и парично обещетение за бременност и раждане.
В 7 дневен срок от изплащането на обезщетенията осигурителят е длъжен да предостави копия от съдебното решение и платежните документи в съответното ТП на НОИ. За възстановяването на сумите, длъжностното лице от ТП на НОИ, на което е възложено издава разпореждане, което подлежи на принудително изпълнение по реда на ДОПК. Тези категории лице нямат право на парично обещетение за безработица до пълното възстановяване на дължимите суми по задълженията му.
От 2007 г. има парично обещетение за дълготрайна безработица. Такова право имат лицата, които са регистрирани като безработни в Бюрото по труда. Те трябва да отговарят на следните условия:
след получаването на обезщетение за безработица да са били на работа повече от 12 м., предхождащи месеца на заявлението до ТП на НОИ;
редовно да са поддържали регистрацията си в Бюрото по труда;
да имат навършени 60 г. и 6 м. за мъжете и 57 г. и 6 м. за жените;
сборът от възрастта и осигурителен стаж да е до 60 м. по-малък от изискуемия се по чл. 68, ал. 1 – 3;
да нямат отпусната пенсия;
да не упражняват трудова дейност, за което да подлежат на задължително осигуряване.
Парично обещетение за дълготрайна безработица се отпуска въз основа на заявление до ТП на НОИ и се изплаща ежемесечно. Размерът за 2008 г. по ЗБДОО е минималното парично обещетение от 100 лв. То се изплаща от датата на подаване на заявлението за период до 30 м. При това безработните лица имат право на такова обезщетение само веднъж. Изплащането се прекратява:
при започване на трудова дейност;
при прекратяване на регистрацията от Бюрото по труда;
при отпускане на пенсия;
при смърт.