ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ – същност

25.ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ – същност

Паричните обезщетения са плащания по краткосрочното обществено осигуряване. Тяхното предназначение е да заместят в съответна степен загубения трудов доход в резултат на настъпилия ОСР. Те имат компенсаторен характер. Правото на парично обещетение възниква при настъпване на някои от следните ОСР – общо заболяване,трудова злополука,професионално заболяване, майчинство и безработица и при наличието на предвидените в законодателството предпоставки. Паричното обезщетение е субективно право на осигуреното лице. То възниква при наличието на определените в нормативните актове предпоставки. Паричното обезщетение е прехвърляне на ОСР от неговото неизвършване на трудова дейност върху осигурителния орган. Осигурителните вноски за посочените ОСР са предпоставка за прехвърляне на настъпилия вредоносен резултат на осигурителния орган.
В зависимост от характера на последиците от настъпилите ОСР, паричните обезщетения се делят на няколко основни вида:
1. Парични обещетения за временна неработоспособност. Те се делят в зависимост от вида на реализирания ОСР на:
Парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване.
Парични обезщетения за временна неработоспособност поради трудова злополука.
Парични обезщетения за временна неработоспособност поради професионално заболяване.
2. Парични обещетения за майчинство. Те се делят на:
Парични обезщетения за бременност и раждане.
Парични обезщетения за отглеждане на малко дете.
3. Парични обещетения за безработица.
Предпоставките за придобиване на парично обезщетение са различни за всеки отделен вид. Паричните обезщетения се изплащат от различни фондове на ДОО. При общо заболяване и майчинство те са от едноименния фонд и т.н.
Съобразно чл.40, ал.1 КСО – Осигурените лица имат право на парично обещетение вместо трудово възнаграждение за времето на отпуск поради временна неработоспособност , ако имат най-малко 6 мес. осигурителен стаж. Това изискване обаче не се отнася досежно правото на парично обещетение за временна неработоспособност поради трудова злополука и професионална болест, както и за осигурени лица ненавършили 18г. възраст.
Паричното обещетение за временна неработоспособност, бременност, раждане и отглеждане на дете и помощите по ДОО се изплащат чрез ТП на НОИ, по ред определен в акт на МС.
От 2003г.,паричното обещетение за първия ден от временната неработоспособност, но за не повече от 15 работни дни през една календарна година, е за сметка на осигурителите.
ОПРЕДЕЛЯНЕ на ПАРИЧНОТО ОБЕЩЕТЕНИЕ – дневното обезщетение се изчислява:
за временна неработоспособност поради общо заболяване се изчислява в размер на 80 на сто от среднодневното брутното трудово възнаграждение /или средно дневния осигурителен доход, върху който са внесени осигурителни вноски за период от 6 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността;
за временна неработоспособност поради трудова злополука/професионална болест – същото, но в размер 90 на сто.
Ако лицето не е било осигурено за всички ОСР, или не е било осигурено за трудова злополука/професионална болест и безработица, или е ползвало неплатен отпуск /който се зачита за трудов стаж или служебен стаж/, или е ползвало отпуск за отглеждане на малко дете, то тогава за определяне на дневното обезщетение се взема предвид среднодневната МРЗ.
СРОК за ИЗПЛАЩАНЕ на обезщетението – за временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест се изплащат от първия ден на настъпване на временната неработоспособност до възстановяване на работоспособността или до установяване на инвалидността. Когато временната неработоспособност(поради ОЗ, ТЗ, ПБ) е настъпила до 2 мес от прекратяване на трудовия договор или осигуряването, правото на обещетение се изплаща за срока на неработоспособността, но не за повече от 75 календарни дни. Но не се плаща на лица, които получават пенсия или обезщетение за оставане без работа.
В КСО са предвидени и редица други права на обещетение:
1. За временна неработоспособност поради карантина или отстраняване от работа по предписания на здравните органи;
2. За неработоспособни лица изпратени от здравните органи на санаторно-курортно лечение – за престоя им, вкл. и до 3 дни пътуване;
3. За гледане на болен член от семейството, вкл.за придружаване за медицински преглед – членове на семейството са: съпруг, съпруга и техните възходящи и низходящи по права линия;.
НЕ СЕ ИЗПЛАЩА – в случаите когато се установи, че осигурените лица:
Умишлено увреждат здравето си с цел получаване на парично обещетение;
Нарушават режима определен от здравните органи – но само за дните на нарушението;
Са станали неработоспособни поради употреба на алкохол, силно упойващо вещество, без лечебна цел;
Са станали неработоспособни поради хулигански и други противообществени прояви;
Са станали неработоспособни поради неспазване на правилата за безопасна работа.