• Тема 1. Предмет и задачи на СП. 
  •  
  •   Човекът може да е обект на изследване на много науки. Всяка наука обаче си има запазен периметър на изследване. Тя изследва човека от свой ъгъл. Именно този запазен периметър се нарича предмет на науката. Психологията като стара и нова наука е променяла своя предмет на изследване. Психологията изобщо не съществува. Под психология се разбира система на психични науки. Това е така защото през 17, 18 и 19в. психическата наука е претърпяла голяма диференциация – има множество психологии, десетки психологически области, всяка от които има свой собствен предмет на изследване. Предмет на изследване на общата психология: общата психология се занимава с психическите процеси, свойства и състояние на човека. Тя се интересува от същността и особеностите на тези психични свойства и състояния на човека (от същността на паметта, разновидности на паметта и други). Възрастовата психология – нейния предмет също са психичните процеси, свойства и състояния на човека, но в конкретен период от неговото развитие. Експерименталната психология също се занимава с тези феномени, но тя нито разкрива тяхната същност, нито се интересува от тяхното развитие в конкретен възрастов период. Тя ни дава инструментите с които се изследват тези феномени. Явлението е на повърхността, но същността е скрита. Експерименталната психология ни дава инструменти за разкриване на тази същност. И социалната психология си има свой запазен периметър в изследването на човека – психическите свойства, процеси и състояния. Социалната психология ги изследва, но когато той се намира във взаимодействие с други хора. Социалната психология се интересува кои са мотивите, които детерминират груповото поведение на хората, говорим за социална мотивация. Социалната психология се занимава с възприемането (перцепцията) на социалните обекти (човек, социална група, социални институции, цялото общество). Социалната психология се интересува от психичните механизми и ефекти, които се разгръщат при взаимодействието в групата, тя се интересува от вътрешната групова динамика, от междуличностните отношения в групата, от отношенията между ръководителите в групата, лидерството и т.н. За разлика от социологията, която се занимава с големите социални общности, социалната психология се занимава с малките социални общности.