ВЪВЕДЕНИЕ В ПРАВОТО

ВЪВЕДЕНИЕ В ПРАВОТО
СЪДЪРЖАНИЕ

Увод - предмет и система на науката за държавата и за правото

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

Глава първа
Произход на държавата

1. Теоретични концепции за възникване на държавата

Глава втора
Същност на държавата

1. Теории за държавата. Исторически преглед
2. Държава и право
3. Държава и гражданско общество

Глава трета
Цели и функции на държавата

1. Цели на държавата
2. Функции на държавата
3. Органи за осъществяване функциите на държавата

Глава четвърта
Държавна власт

1. Понятие за държавната власт
2. Характерни черти на държавната власт
3. Субекти на държавната власт

Глава пета
Суверенитет

1. Понятие за суверенитет. Теории за суверенитета
2. Държавен и народен суверенитет
3. Полусуверенни и несуверенни държави

Глава шеста
Форми на държавата

1. Понятие за форми на държавата. Форми на държавно устройство
2. Форми на държавно управление
3. Политически режим

Глава седма
Територия

1. Понятие за територия на държавата. Граници и състав на държавната територия
2. Териториално върховенство
3. Теории за същността на територията

Глава осма
Народ

1. Понятие за народ. Теории по въпроса
2. Отношения между народ и държава

Глава девета
Конституционни основи на съвременната държава

1. Конституцията като правен акт
2. Основни принципи за организация на демократичната държава
3. Конституционните отношения

РАЗДЕЛ ВТОРИ

Глава десета
Същност на правото

1. Характеристика на правото
2. Функции на правото
3. Закономерности на правото. Правно явление
4. Правото и другите регулативни системи

Глава единадесета
Правна норма

1. Понятие и структура на правната норма
2. Видове правни норми

Глава дванадесета
Правен акт. Система на правото

1. Понятие за правен акт и видове правни актове
2. Действие на правните актове
3. Йерархия на правните актове
4. Субекти на правните актове
5. Източници на правото
6. Система на правото

Глава тринадесета
Юридически факт

1. Понятие за юридически факт и видове юридически факти
2. Юридически действия и юридически събития
3. Отговорности за неправомерни юридически действия
4. Недействителност на юридическите действия

Глава четиринадесета
Правоотношение

1. Понятие за правоотношение и видове правоотношения
2. Субективно право и правно задължение
3. Субект на правото
4. Представителство
5. Обект на правоотношението
6. Погасителна давност и преклузивни срокове

Глава петнадесета
Съдебната власт в защита на субективните права

1. Структура и функции на съдебната власт
2. Принципи на дейност на съдебната власт
3. Видове съдебни производства
4. Отговорности за неправомерни действия

Глава шестнадесета
Тълкуване в правото

1. Същност, обект и предмет на тълкуването
2. Тълкувателни методи и резултати

Цитирана литература