ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ - разработки

Въпрос 1. ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА НА ГРАЖДАНСКОТО ПРАВО.Обективно гражданско право


Въпрос 2 . ПРАВООТНОШЕНИЯ В ГРАЖДАНСКОТО ПРАВО


Въпрос 3. ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
Правоспособност на физическите лица
Понятие за правоспособностВъпрос 4. ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА


Въпрос 5 . Юридически лица с нестопанска цел


Въпрос 6. ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА


Въпрос 8 . ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ


9. АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО И КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО С АКЦИИ
Понятие и системи на учредяване.
Акционерно Дружество. ОпределениеКООПЕРАЦИИ


10. ОБЕКТИ НА ПРАВООТНОШЕНИЯТА


11.ПРИДОБИВАНЕ И ИЗГУБВАНЕ НА ПРАВА


12.ПРАВНИ СДЕЛКИ


13. НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА СДЕЛКИТЕ


14. ОСОБЕНИ СЛУЧАИ НА НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ


15.ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Представителство в търговското право.Въпрос № 16
СРОКОВЕ В ГРАЖДАНСКОТО ПРАВОВъпрос № 17 ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ


Въпрос № 18
СЪСОБСТВЕНОСТВъпрос № 19
ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ ЧУЖДА ВЕЩВъпрос № 20
ЗАЩИТА НА ВЕЩНИТЕ ПРАВА