ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО

1. Предмет на Осигурителното право

2.Методи на регулиране на осигурителното право

3.Отграничаване на осигурителното право от други правни отрасли

4.Основни принципи на осигурителното право

5 . Източници на осигурителното право

6.Кръг на осигурените лица

7.Осигурители

Осигурителни каси

8 . Осигурителен доход

9. Осигурителни вноски

10.Осигурителен стаж

11.Финансово устройство на ДОО

12 .Управление на ДОО

13.Oсигурителни правоотношения – понятие и същност

15. Осигурителен социален риск – същност

Осигурителен случай

16.Общо заболяване

17.Инвалидност

18.Трудова злополука

19.Професионално заболяване

20.Майчинство

21. Безработица

22. Старост

23.Смърт

24.Неработоспособност - същност
Видове неработоспособност. Органи. Медицинска експертиза на неработоспособността.


25.Парични обезщетения – същност

26.Право на парично обещетение за временна неработоспособност - размер

27. Право на парично обещетение за майчинство – размери

28.Парични обезщетения за безработица

29. Пенсии – същност и видове

30.Пенсии за осигурителен стаж и възраст

31.Пенсия за инвалидност

32.Наследствена пенсия

33. Социални пенсии. Пенсии за особени заслуги към държавата и нацията. Персонални пенсии

34. Пенсионно производство