БАНКОВО ПРАВО

14. Банкова карта


БК е електронен платежен инструмент и представлява пластмасова карта, която се използва многократно за идентификация на картодържателя и за извършване на следните операции: теглене на пари в брой, чрез терминални устройства АТМ, превод между сметки чрез терминалните устройства АТМ. БК се издава въз основа на договор и само на ФЛ. БК се издава за определен срок. Името на картодържателя, № на картата и датата на изтичане на срока на валидността на картата се поставя върху лицевата й страна.
На всяка карта има определен персонален идентификационен номер /ПИН/, който е най-малко четирицифрен. ПИНът може да бъде използван само заедно с картата, за която е определен.
Ако картодържателя забрави своя ПИН издателят издава нова карта с нов ПИН. Въвеждането на ПИН от клавиатурата на терминалното устройство АТМ или ПОС има действието на правно валиден подпис. Всеки картодържател има възможност да променя своя ПИН чрез терминалното устройство. Издател на банкови карти може да бъде само банка, но трябва да отговаря на определени изисквания:
На територията на нашата страна се изгражда система за обслужване на плащания с банкови карти “БОРИКА”. БНБ е банката, която определя ЮЛ за национален оператор, който поддържа и развива тази система.
БК се издава въз основа на писмен договор между издателя и картодържателя, но при условие, че за операцията с картата е открита банкова сметка. Преди сключването на договор издателят информира писмено другата страна за всички свои правила и условия за издаване на БК като: описанието и начина на използване на БК и терминалните устройства, видовете такси, дължими от картодържателя, лимитите за теглене на пари и т.н.
С договора за БК издателят се задължава да извършва нареждания на картодържателя. Картодържателя се задължава да ползва БК само лично в съответствие с условията за нейното издаване и ползване, да пази в тайна своя ПИН, да уведомява незабавно издателя за унищожаване, изгубване, кражба и т.н.
Издателят и националният оператор са длъжни след получаване на уведомление да вземат всички необходими мерки за спиране на използването на БК.
Картодържателя може да тегли пари от терминалното устройство до размера на определената за него максимална сума за денонощие /лимит/.
След извършване на всяка операция с БК издателят е длъжен да осигури възможност за писмено уведомляване на картодържателя за вида, датата, часа и № на операцията, както и терминалното устройство, сумата на операцията и т.н. Картодържателя връща картата на издателя в едномесечен срок от датата на изтичането на срока й.
Отговорности:
Ако издателят и националният оператор са уведомени за унищожаването, изгубването, подправянето, открадването и т.н те отговарят за вредите, освен ако картодържателите действат умишлено.
Издателят отговаря за вредите от операции, неодобрени от картодържателя с малки изключения.
Отговорността на издателя обхваща: неизпълнението или неточно изпълнената операция, както и когато неизпълнението на операцията с БК се дължи на недостатък на картата, на терминалното устройство, освен ако неизпълнението се дължи на съзнателно поведение на картодържателя.
Отговорността на издателя може да бъде разширявана с договора.
Всяка операция, извършвана с използването на БК чрез терминално устройство се регистрира автоматично в хронологичен ред съгласно операционното правило на националния оператор чрез определени технически средства.


15. Банков кредитЛихвата по банковия влог и депозит е нещо много различно от закъснителната лихва по ЗЗД, защото представлява цена на услугата. Лихвата при договора за банков кредит е капитализирана – тук няма забрана за анатоцизъм и лихвите се капитализират т.е лихва върху лихва.
За да се избегне това много банки включват клаузи за антиципадитни лихви, т.е лихва, която се прихваща.
Пример: Кредит за 10000$ за 1 година като лихвата е 10%, имаме 1000 долара лихва. Те се прихващат и той получава 9000 долара. По този начин банката се застрахова от едно несвоевременно плащане на главницата и лихвите .
Видове договори за банков кредит:
-контокурентен кредит – договор за попълване недостига на оборотни средства; -краткосрочен кредит за закупуване на материали и т.н;
-ломбарден кредит – кредит, при който за обезпечение служи учреден залог върху движими вещи. Този залог става по реда на особените залози;
-варантен кредит – за обезпечаване служи произведената продукция. Използва се в случаите, когато има непрекъснато производство с големи обеми;
-сконтов кредит – в случаите, когато банката сконтира записи на заповед;
Обезпеченията по договора за банков кредит не бележат отличия от общата класификация на обезпеченията в облигационното право – лични и реални обезпечения. В банковото право преобладават реални обезпечения – това важи за договори между банки и търговци, а между банки и ФЛ по-често се използват личните обезпечения.
Залога на акции е съществен инструмент за обезпечаване на банковия кредит. Банковите залози са особени залози.


16. Кредитно писмо. Документарен акредитив.С кредитно писмо една банка нарежда на друга банка да плати на посоченото в писмото лице сума до определен размер. То може да е отправено до няколко банки и в различни населени места.
Кредитното писмо няма нищо общо с кредитите, независимо от наименованието и представлява опростена форма на акредитирано плащане.
Лицето, овластено да получи сумата е длъжно да заплати на банката-издател възнаграждение и разноски. Следователно това е възмездителна сделка. Банката от своя страна е длъжна да отбележи платената сума върху кредитното писмо.
Правната уредба на акредитив се съдържа в ТЗ. Той е едностранно писмено изявление на банка, с което тя се задължава да плати на посоченото в акредитива лице сумата по акредитива, ако то предаде на банката в срока по акредитива описаните документи в него. Банката от своя страна може да възложи на друга банка получаването на документите, тяхната проверка, изпълнението на други условия по акредитива и плащането на сумата.
Акредитивната форма и договорът за акредитив са едни от най-старите банкови сделки за гарантиране на един стоков договор. Той се използва обикновенно при дистанционни продажби по време и място . По него има на-малко три страни – купувач, платец, или наредител нарежда да се открие акредитив, като отправя писменно изявление до обслужващата го банка. Неговата банка приема нареждането и се сключва договор за откриване на акредитив. Съдържанието да се плати на определено лице при определени условия / стока, фактура, сертификат за качество, транспортен документ и т.н/, уговорени между платеца и получателя на сумата. Така се гарантират интересите в еднаква степен както на купувача, така и на продавача.
Между банката на купувача и банката на продавача съществува кореспондентски договор. Банката на продавача е задължена да плати на продавача, при спазване на уговорените условия. В нареждането се определя и срока за усвояване на сумата.
Акредитивът се дели на:
-отменяем – може да се отмени едностранно от банката, докато не бъде изпълнен и -неотменян – ако от акредитива не следва друго, но може да бъде отменен или изменен само със съгласието на третото лице. Ако неотменяем акредитив е потвърден от друга банка, тя се задължава самостоятелно и пряко да плати сумата по акредитива т.е. акредитивът може да бъде потвърден и непотвърден. По чл.438 от ТЗ акредитивът е делим и непрехвърляем, освен ако от него следва друго. При договорът за акредитив субсидиарно се прилага договора за поръчка.
От голямо значение е акредитивната строгост – банката не се интересува от фактическите отношения между страните, не се явяват арбитри, нито следователи, а само проверяват от формална страна уговорените условия – формално проверяват документите, а не фактическото състояние по сделката .
Договорите за акредитив са:
-формални;
-абстрактни /банката и страните по акредитираното плащане са независими от търговския договор между бенифициера и платеца/ и консенсуални.


17. Банково инкасо, банково документарно инкасо.Правната уредба се съдържа в ТЗ, където са уредени двата договора за банково инкасо и за банковото документирано инкасо.
С договора за банково инкасо банката се задължава срещу възнаграждение по поръчка на наредителя да събере неговото парично вземане или да извърши друго инкасово действие.
Първо има сключване на договор за разплащателна сметка. Имаме инкасиране на една сума от страната на един платец. Начинът се урежда с наредба №3 за плащането. Оттеглянето може да бъде направено само до момента, в който страната не е била задължена. В този договор могат да се уговарят различни условия.
При договора за банковите документи инкасо, банката по поръчка на наредителя се задължава срещу възнаграждение да предаде на друго лице документи, даващи право на разпореждане със сметки или други документи срещу заплащане на сума, която банката трябва да събере или да извърши други инкасови действия.
В този случай банката се явява един прехвърлител. Този договор е предвиден най-вече с оглед възможността да се оперира със складови записи, менителници и т.н.
И при двата вида договора наредителя трябва да плати на банката уговорените разноски. Отговорността на банката при изпълнението на банковото и банковото документно инкасо е само за неточно изпълнение на дадените нареждания. Тя не е длъжна да проверява формата и редовността на документите.
Ако от обстоятелствата не следва друго, за банките и банковото документно инкасо се прилагат съответните разпореждания на договора за поръчка. Следователно те са субсидиарни сделки.
Особеното при двата договора е, че при смъртта на наредителя те не се прекратяват.


18. Банков превод.Правната уредба се съдържа в ТЗ и наредба №3 за плащанията.
С договора за банков превод наредителят предоставя на банката определена парична сума с нареждане да се плати на посоченото от него лице.
Договорът за банков превод е известен и с едно счетоводно понятие вирмент, платежно нареждане. Наредителят нарежда на банката да плати на определено лице, въз основа на което банката задължава сметката му и прехвърля сумата, посочена в нареждането, по сметка на получателя.
Всичко това се предхожда от откриване на сметка, по която действително да са внесени пари. Следователно, за да се сключи такъв договор и да се изпълни реално, трябва да има пари в сметката, която наредителят открие т.е имаме реален договор. Този договор е част от механизма за разплащане по безкасов път.
Договорът за банков превод е несамостоятелен, защото обслужва други видове договори. Платежни документи за директен превод се съставят от наредителя, който носи отговор за настъпилите последици от неправилното им съставяне. Наредителят има право да оттегли дадено от него платежно нареждане.
Клиентът, който очаква да получи превод може да поиска от банката да извърши проверка за неговата сметка относно състоянието на платежния процес. Сделките по банков превод се извършват компютърно, чрез системата Бисера, която е задължителна за всички банки и се подчиняват на строго определени реквизити.
Когато преди изпълнението на превода банката е уведомила получателя за дадено нареждане, то неможе да бъде отменено или изменено.


19. Банкови плащания.Плащане може да се извърши срещу и по всяка разплащателна сметка в банка. Банката не контролира предмета на сделката, в резултат от която е възникнало плащането, освен ако такъв контрол произтича от договора за кредит, с който банката е предоставила сумата на клиента.
Безкасовото плащане чрез Бисера се извършва въз основа на редовно съставени платежни документи в 2 екземпляра. Банката въвежда платежен документ в платежната система, като изпраща електронно съобщение по Бисера, която съдържа всички реквизити на платежния документ. Банката на получателя на плащането заверява стойността му според съдържанието на електронното съобщение.
Всички банки създават организация за обработка и съхранение на платежните документи. При поискване от участник в платежния процес банката предоставя копие от платежния документ, на основание на което е инициирано плащането, а Бисера издава писмен документ, чрез който удостоверява изпратените електронни съобщения.
Документите за плащанията задължително се обработват в рамките на работен ден. Плащането може да се извърши само до размера на наличността по сметката .
Плащанията се извършват по хронологичен ред , в който документите за плащане са постъпили в банката. Банките не следят за законосъобразността на сделките освен, ако не е предвидено друго.
Ако липсва покритие по сметката на платеца, банката въвежда документите в платежната система в деня, в който са осигурени средства по сметката. Банката връща в договорения срок документите, за които не са осигурени средства за плащане.
Банката на получателя на плащането заверява стойността му в деня, в който нейната разплащателна сметка в БНБ е била заверена.
Безкасовите плащания чрез Бисера между клиентите на различните банки и между банките се извършва чрез прехвърляне на суми по разплащателни сметки на банките в БНБ. Ако не е договорено друго, безкасови плащания между клиенти на една и съща банка се извършват в деня на постъпване на платежните документи в банката при наличие на покритие по сметката на платеца.


20. Безкасови плащания – общи условия. Форми на плащания.Формите, по които се извършват безкасови плащания на територията на страната са:
Директен превод – плащане по нареждане на платеца, въз основа на което банката задължава стойността му и прехвърля сумата посочена в нареждането по сметка на получателя. Платежните документи за директен превод се съставят от наредителя, който носи отговорност за настъпилите последици от неправомерното им съставяне. Наредителят има право да оттегли дадено от него платежно нареждане само до изпълнението му.
Акредитивна форма – наредителят възлага на банка да открие акредитив в полза на получателя срещу покритие от платеца, като предварително постави условията, при които получателят може да получи сумата по акредитива. Банката уведомява получателя за размера и условията, при които е бил открит акредитива. Тя го закрива след изпълнение на задълженията си по него.
Незабавно инкасо – може да се извърши само, ако платецът предварително даде съгласие плащането да стане незабавно от негова сметка по искане на получателя. Ако платецът е поставил условия за прилагане на незабавно инкасо, банката приема искането за незабавно инкасо на получателя, едва след като се убеди, че са изпълнени условията. Когато по сметката на платеца няма исканата сума, сумата се плаща изцяло в момента, когато по сметката постъпят нужните средства.
Плащане с чекове – те трябва да бъдат регистрирани в БНБ. БНБ може да откаже регистрацията на чековата форма, при условие, че не са спазени изискванията за сигурност и техническото оформление. Чековете се издават само върху бланки от чековите книжки, получени от банката. Чековете се издават до размера на остатъка по сметка на платеца и договорен кредит по тази сметка. За издавани чекове без покритие банката може да откаже на клиента да го обслужва с тази форма на плащане. Клиент, загубил чекова книжка незабавно уведомява банката, която ги е издала.
Плащане с банкови карти – електронен платежен инструмент и представлява пластмасова карта, върху която е записана информация по електронен носител. Издава се въз основа на договор за определен срок. БК може да се издаде само на ФЛ, които могат да теглят пари в брой чрез терминални устройства, да се плаща чрез терминални устройства, превод между сметки, справки и други операции.
Банката прилага формата на плащане, която е наредена от титуляра на сметката или искана от получателя по плащането съгласно постигнато споразумение между него и титуляра на сметката. Банката има право да откаже да прилага спрямо свои клиенти на коя от формите на безкасово плащане само ако ги уведоми предварително в писменна форма.