протестиране на запис на заповед

Като ценна книга записът на заповед материализира права,може да бъде залаган и служи като изпълнително основание(чл.237 б"д" ГПК).Записът на заповед,платим на определен срок след предявяването,трябва да се предяви на издателя до една година от издаването.Издателя по силата на чл.477 ТЗ може да съкрати или да удължи този срок.Отказа на издателя да приеме или постави дата се удостоверява с протест.Като нотариална процедура протестът представлява предписан от закона ред за установяване на отказ да се приеме или плати записът на заповед.Той също може да се разглежда като официален писмен документ,в който нотариусът по определен от закона начин констатира неприемането и неплащането на записът на заповед.Протестът е една от предпоставките за издаване на изпълнителен лист за събиране принудително на сумата по записът на заповед.Протестите на записът на заповед биват два вида-протест поради неприемане и протест поради неплащане.Протесът поради неприемане трябва да бъде направен в сроковете,определени за предявяване за приемане.
Извършването на протеста става с писмена молба до нотариуса,към която се прилага записа на заповед.Нотариусът проверява дали записът на заповед е предявен в срок по чл.477 ТЗ и дали съдържа реквизитите,посочени в чл.535 ТЗ.Ако тези условия липсват нотариусът ще откаже извършването на искания протест.При наличието на законните изисквания нотариусът извършва протеста като надлежно го датира,подписва и подпечатва с неговия печат.Имащ право да извърши протеста е само поемателя.
Като формален писмен акт на нотариуса протестът трябва да съдържа определени реквизити:
1.пълен препис на документа;
2.имената на лицата,в полза на които и против които се извършва протестът;
3.запитване към лицето,срещу което се извършва протестът,дадения отговор или забележката,че лицето не е отговорило или не е било намерено;
4.в случай на приемане или на плащане чрез посредничество-означаване от кого,за кого и как е било дадено то;
5.мястото и датата на извършване на протеста;
6.подпис и печат на нотариуса.
Извършването на протеста се отбелязва върху документа.
Нотариусът е длъжен да впише протестът в специална книга чрез отразяване на съдържанието на извършения протест и да издава преписи на заинтересованите лица.Оригинала на протестът се предава на поемателя.
Поемателят може да бъде освободен от необходимостта да извършва протест.Това става при уговорка "без разноски" или "без протест" или с друг равнозначен термин.
Тези уговорки трябва да бъдат вписани в записът на заповед.Това става чрез изрично вписване на уговорката на длъжника в документа ,подписан от него.
Ето една молба за протест на запис на заповед за неприемане(и за неплащане)

МОЛБА ЗА ПРОТЕСТ НА ЗАПИС НА ЗАПОВЕД ЗА НЕПРИЕМАНЕ( И ЗА НЕПЛАЩАНЕ)

До господин нотариуса рег.№......на Нотариалната камара с район на действие с......районен съдМОЛБА


от.......(трите имена на поемателя) ЕГН........живущ в гр. ......ул. .....№....

Господин нотариус,
Моля да бъде протестиран срещу .......(трите имена на издателя)от гр. ....ул. ......№ ..... приложения запис на заповед за неприемане (неплащане).

Записът на заповед има следното съдържание:
(пълния текст на записът на заповед се преписва)

Моля извършеният протест и записът на заповед да се предадат на мен.


С уважение:


Нотариусът съставя протокол за извършения протест,който изглежда примерно така:

ПРОТЕСТ

Днес, ....... 2007год. пред мен,..........,нотариус с район на действие РС.... ,вписан в регистъра на Нотариална камара под номер ...,в кантората ми в град ....,ул...,се яви ......(трите имена на поемателя и неговите лични данни)и ми предаде молба за извършване на протест против ....(трите имена на издателя и неговите лични данни),за неизплащане ......(....)лева по приложен към същата молба запис на заповед със следното съдържание: .....

Протестът е предпоставка за издаване на изпълнителен лист .