договор за дарение


ДОГОВОР ЗА ДАРЕНИЕ

С договора за дарение едно лице - дарител, отстъпва веднага и безвъзмездно свое имуществено право на надарения, който го приема.

Предвид едностранния характер на договора, задължение възниква само за дарителя - да прехвърли правото. Дори и в случаите, когато дарението е с модалитет - направено под условие или с тежест, то не поражда задължение за надарения. Според установената съдебна практика модалитетът има само пожелателен, морален характер, тъй като неизпълнението му не е основание за отмяна на договора от дарителя и не съществува правен механизъм за доставяне на дължимото по съдебен ред.

Дарител може да бъде само пълнолетно физическо лице - дарение, извършено от ненавършило пълнолетие лице или негов законен представител е нищожно . Встъпилият в брак непълнолетен може валидно да сключва договор за дарение с единственото ограничение, ако предмет на договора е вещно право върху недвижим имот, да бъде взето съгласието на районния съдия по местоживеенето му . Юридическите лица също могат да даряват имуществото си.

Надареният може да е както физическо лице - пълнолетен, непълнолетен, малолетен, ограничено или пълно запретен, така и юридическо лице.

Бъдещо имущество не може да бъде обект на договора за дарение.

В зависимост от обектите, които ще се даряват, законът предвижда различна форма за сключване на договора. Дарението на недвижим имот трябва да бъде извършено във формата на нотариален акт. Правата върху движими вещи и ценни книги на приносител се прехвърлят чрез предаването им (не се изисква специална форма) или по силата на писмен договор с нотариална заверка на подписите на двете страни. За някои категории движими вещи се изисква особена форма и тя трябва да бъде спазена - например: прехвърлянето на вещни права върху лек автомобил се извършва пред нотариус.

Вземанията и поименните ценни книги се прехвърлят безвъзмездно като се цедират , а заповедните ценни книги и поименните акции се джиросват .

Имуществата, придобити по дарение, се облагат с данък. Дължимият данък се заплаща преди прехвърлянето на имуществото в териториалната данъчна дирекция по местонахождение на недвижимия имот, а при дарение на движими вещи - по постоянния адрес или седалището на данъчно задълженото лице. Лицата, които нямат постоянен адрес, подават декларация и заплащат данъка по настоящия си адрес. Преди прехвърляне на недвижим имот данъчно задълженото лице подава декларация, в която посочва вида на имота, местонахождението му, начина на придобиване и наличието на родствени връзки между прехвърлителя и приобретателя. Ако обект на дарението е МПС, описват се и неговите индивидуализиращи данни . Придобилият по безвъзмезден начин имущества извън горепосочените е длъжен да подаде в 1-месечен срок декларация за облагането им с данък. Съответното длъжностно лице извършва дарението след като установи, че е платен дължимият данъ.

Данъкът се дължи от надарения, освен ако страните са уговорили друго: ако са уговорили, че ще дължат поравно - отговарят солидарно; ако е уговорено, че дарителят ще плати данъка, то приобретателят е поръчител .

Данъкът се определя въз основа на оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето, като оценяването се извършва по реда на чл. 46, ал. 2 и 3 ЗМДТ. Размерът на данъка е 0,5 на сто от оценката на прехвърляната вещ, ако дарението е между роднини по права линия и съпрузи; 0,7 на сто при дарение между братя и сестри и на племенници и 5 на сто във всички останали случаи .

Не се дължи данък върху прехвърленото с дарението имущество в случаите, посочени в чл. 48, ал. 1 ЗМДТ: при дарения в полза на държавата и общините, обичайните подаръци, дарения за лечение на български граждани, дарения за осъществяване на общественополезна дейност от юридическите лица с нестопанска цел и т. н.

От момента на сключването на договора в съответната форма, респ. от предаването на вещта, собствеността преминава върху надарения. Дарението няма действие, ако не са спазени посочените изисквания, както и в случаите когато лицето е обещало да прехвърли безвъзмездно определено имущество. Обещанието за дарение не произвежда действие - чл. 226, ал. 1 ЗЗД. Липсва валиден договор за дарение, когато самото то или единственият мотив, поради който е направено, противоречат на закона или на добрите нрави или условието и тежестта са невъзможни.