запис на заповед

Запис на заповед е ценна книга,с която едно лице,наречено издател,поема безусловно обещатание да плати на друго лице,наречено поемател,или на негова заповед определена сума пари.Записът на заповед е едностранна правна сделка ,защото за извършването му е достатъчно волеизявлението на едно лице -на издателя.За тази сделка се изисква писмена форма.В закона е определено минималното съдържание на записа на заповед.
Той следва да съдържа:
а)наименованието "запис на заповед";
б)безусловно обещание да се плати определена сума пари;
в)падеж;
г)мястото на плащането;
д)името на лицето,на което или на заповедта на което трябва да се плати;
е)дата и място на издаването;
ж)подпис на издателя;
Ето как изглежда запис на заповед:
ЗАПИС НА ЗАПОВЕД

Гр. .......... , ....... 200..г. Падеж ............. 200...г.
На ....................( с думи).........200..г. по този запис на заповед ще заплатя на заповедта на г-н(г-жа)................................ от гр. ...................ул. ...........№.........сумата( с думи )лева,получена в брой.

Платим в гр. ....... ПЛАТЕЦ:
Задължително е записа на заповед да съдържа тези реквизити.Има само някои изключения,например:
1.Непосочване на падежа-тогава се смята за платим на предявяване;
2.Непосочване на мястото на плащане-щом не е уговорено друго,мястото на издаването се смята за място на плащането и за местожителство на издателя;
3.Непосочване на мястото на издаването-смята се,че записа на заповед е издаден в мястото,което е посочено до името на издателя.
Ако не е посочен падеж,то записът на заповед ще бъде платим на предявяване.Това предявяване трябва да се извърши на издателя.Крайният срок за предявяването е една година след издаването.Задължение на издателя е да удостовери върху записа на заповед,че му е предявен ,да постави дата и да се подпише.Срокът след предявяването тече от датата,удостоверена от издателя върху записа.Отказът на издателя да удостовери предявяването или да постави дата се установява с протест,чиято дата се смята като начало на срока след предявяването.Исковете по запис на заповед против издателя му се погасяват с тригодишна давност.