НОТАРИАЛНО ЗАВЕЩАНИЕ

Завещанието е институт на наследственото право.Нотариалното право урежда само онези негови аспекти,които се отнасят до нотариалното му удостоверяване.Правото дава възможност на физическите лица да се разпореждат с имуществото си чрез завещание за след своята смърт.Ако искате да направите завещание, то трябва да е нотариално или саморъчно.Можете да завещавате само имуществото си.Не могат да бъдат предмет на завещателни разпореждания лични права,например разпореждане относно възпитанието на децата.То се погасява със смъртта на завещателя.Предмет на завещанието могат да бъдат движими и недвижими вещи,цялото имущество на завещателя или отделни недвижими имоти,наследствените му права и т.н.Когато завещавате определена вещ или имот се прави завет,а когато завещавате цялото имущество се нарича универсално завещание.Завещателните си разпореждания може да направите под условие,срок или тежести стига да са законни,нравствени и възможни за изпълнение.Така например не можете да забраните на заветника си да се разпорежда с имота или пък да не встъпва в брак или да го задължите да извърши някакво престъпление.В закона има и известни ограничения за завещатетеля-не може да се накърнява запазената част на наследниците му. А какво всъщност е запазена част? Такъв е случаят когато наследодателят остави низходящи, родители или съпруг . Той не може със завещателни разпореждания или чрез дарение да накърнява онова, което съставлява тяхна запазена част от наследството. Запазената част на низходящи,когато наследодателят не е оставил съпруг е: при едно дете или низходящи от него-1/2,а при две и повече деца или низходящи от тях-2/3 от имуществото на наследодателя.Запазената част на родителите или само на преживелия от тях е 1/3.Запазената част на съпруга е 1/2,когато наследява сам,и 1/3 когато наследодателят е оставил и родители.Когато наследодателят е оставил низходящи и съпруг,запазената част на съпруга е равна на запазената част на всяко дете.Но стига толкова правни обяснения -нека да преминем по същество.Ако сте решили да правите завещание напишете първо писмена молба.Към нея приложете удостоверение за данъчната оценка на имота,предмет на завещанието.Когато правите универсално завещание към молбата трябва да приложите :удостоверение от общината (респективно кметството)за записаните на името ви недвижими имоти;в същото удостоверение или в отделно такова се посочва данъчната оценка на всички имоти;декларация от вас(завещателя),че освен посочените в удостоверението имоти,не притежавате други такива.За движимото имущество се прилага също декларация,в която се посочва продажната цена на вещите.За нотариално завещание не се прави проект за нотариален акт на отделен лист,а се написва саморъчно от нотариуса в нарочна книга,така както е изявена волята на завещателя.Завещанието се извършва в канцеларията на нотариуса,но може да бъде извършено и вън от нея,ако по някаква причина завещателят не може да дойде в нотариалната кантора,разбира се срещу надлежно доказателство.Когато завещавате не може да упълномощавате друг да извърши завещанието вместо вас.А сега да преминем към процедурата. Завещанието се извършва от нотариуса в присъствието на двама свидетели.Завещателят изявява устно своята воля на нотариуса,който я записва така , както е изявена ,след което прочита завещанието на завещателя в присъствието на свидетели.Нотариусът отбелязва изпълнението на тези формалности в завещанието,като означава и мястото ,и датата на съставянето му.След това завещанието се подписва от завещателя ,от свидетелите и от нотариуса.Пропуснах да ви кажа ,че нотариуса е длъжен да провери дали завещателят е дееспособен т.е.навършил 18 години и дали не е поставен под запрещение поради слабоумие т.е. да е способен да действа разумно.Това се доказва с медицинско удостоверение. Има случаи когато отделни лица са недостойни да наследяват нито по закон ,нито по завещание.Не може да наследява този:който умишлено е убил или се е опитал да убие наследодателя,неговия съпруг или негово дете;който е набедил наследодателя в престъпление;който е склонил или възпрепяствувал наследодателя чрез насилие или измама да направи,да измени или отмени завещанието.Нотариусът трябва да провери това ,както и дали няма пречки за свидетелите да участват в нотариалното производство.В завещанието може да се посочат едно или повече лица,които да придобият наследството в случай,наследникът почине преди него или се откаже от наследството.С откриване на наследството наследникът има право да получи цялото завещано наследство, което включва всички активи и пасиви.Завещателят може докато е жив да отмени завещателните си разпореждания с ново завещание;с нотариален акт,с който изрично отменя предишните си разпореждания;с отчуждителна сделка на цялото или на част от завещаното имущество или като преработи завещаната част така ,че тя да загуби предишната си форма и предназначение.
Ето един образец на нотариално завещание:

НОТАРИАЛНО ЗАВЕЩАНИЕ (универсално)

Днес.....................200..(годината с думи)година гр...........,в канцеларията ми на ул.....,№....,при мен.......................Нотариус№.......по регистъра на НОТАРИАЛНА КАМАРА с район на действие.......................се яви (трите имена на завещателя)от гр..........с лична карта №..........издадена на ...............,ЕГН......................,заедно със свидетелите:
1......................................................с лична карта №......изд. на.....
2......................................................с лична карта №......изд. на.....
И в тяхно присъствие поиска да му напиша и съставя акт за нотариално завещание.След като се уверих в самоличността и дееспособността на завещателя и свидетелите и в това ,че завещателят разбира смисъла и значението на акта , който извършва и че желае да извърши завещателното разпореждане ,записах изявената му воля ,както следва:"Аз,(трите имена на завещателя)завещавам на .................(трите имена) всичките си движими и недвижими имоти,които ще останат след моята смърт.
Данъчната оценка на завещаните имоти е.............лева,видно от удостоверение№.......
Завещанието написах в присъствието на свидетелите,както изяви волята си завещателя,който след като му го прочетох в тяхно присъствие,заяви че го одобрява.
Настоящето завещание се написа от мен-Нотариуса,без прекъсване,без извършване на други актове и без отлъчване на завещателя и свидетелите.

ЗАВЕЩАТЕЛ: НОТАРИУС:

СВИДЕТЕЛИ:1)
2)

Частното нотариално завещание е почти същото,различава се само по това ,че се завещава определен имот,а не цялото имущество

Надявам се, да съм ви била полезна!