ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИПОЗНАВАНЕ НА ДЕТЕ

Припознаването на дете се извършва лично с писмено заявление пред длъжностното лице по гражданско състояние или с декларация с нотариално заверен подпис,подадена до длъжностното лице по гражданско състояние.Заявлението може да се подаде и чрез управителя на заведението ,в което се е родило детето.
Припознаването само по себе си не е доказателство за произход,а само твърдение под формата на определена декларация,с която припознаващият обявява за свое дадено дете и по този начин между него и припознатия възникват правните последици на произхода.
Припознаването не може да е устно изявление.Задължително е то да се извършва с нотариално заверена форма или направено лично пред длъжностното лице по гражданско състояние.Въз основа на него се съставя акт за раждане.Припознаването е допустимо само на деца с неустановен произход.То е формален и неотменим акт т.е. не може да се оспорва ,но може да се иска неговото унищожаване поради грешка,измама или заплашване.Изискуемата нотариално заверена декларация може да бъде написана ръкописно и саморъчно от припознаващия,на пишеща машина или на компютър.Задължително трябва да се подпише лично от припознаващия пред нотариуса.
Всеки нотариус може може да извърши заверката,независимо от местожителството на припознаващия или от местораждането на детето.Нотариуса проверява само самоличността на припознаващия.Текстът на декларацията е без значение.Необходимо е само волята да бъде ясно изразена.
Ето една примерна декларация:

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИПОЗНАВАНЕ НА ДЕТЕ

Долуподписаният..........ЕГН..........с лична карта №.........,издадена на .........от........декларирам,че детото с име ...............родено на ...........от майка............от гр. .....е мое рождено дете и като негов баща го признавам за мое дете.
Желая детето да носи в бъдеще моето име.Декларатор:..........


След това се подава до съответното длъжностно лице по гражданско състояние.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИПОЗНАВАНЕ

Подписаният
( подписаната ) Собствено, бащино и фамилно име
Гражданство ЕГН
Месторождение
Област, община, населено място
Л.к № Издадена на от
Постоянен адрес:
Област, община, населено място
ул/кв. ,, “ № вх. ет. ап.
Настоящ адрес:
Област, община, населено място
ул/кв. ,, “ № вх. ет. ап.

ПРИЗНАВА ЗА СВОЕ ДЕТЕ


Собствено, бащино и фамилно име
ЕГН Месторождение
Акт за раждане № от
дата и място на издаване
Майка:
Собствено, бащино и фамилно име
ПОДПИС:

Подписаната
( подписаният ) Собствено, бащино и фамилно име
Гражданство ЕГН
Месторождение:
Област, община, населено място
Л.к № Издадена на от
Постоянен адрес:
Област, община, населено място
ул/кв. ,, “ № вх. ет. ап.
Настоящ адрес:
Област, община, населено място
ул/кв. ,, “ № вх. ет. ап.

ПОТВЪРЖДАВА

че
Собствено, бащино и фамилно име на лицето което припознава
е
посочва се баща или майка
Детето ми ЕГН
ПОДПИС:

Подписаният
( подписаната ) Собствено, бащино и фамилно име

Удостоверявам верността на положените подписи