ДОГОВОР ЗА НАЕМ

В днешно време всички сме сключвали договори за наем.Не всеки обаче е наясно как да сключи договора за наем така,че да не произведе негативни правни последици.От гледна точка на правото договорът за наем е консенсуален,двустранен и възмезден.Основното задължение на наемодателя е да предостави на наемателя определена недвижима или движима вещ за ползване за уговорения срок,а наемателя да му заплати наемната цена за ползването.Освен в пари наемната цена може да е и в друг вид престация-например полагане на грижи за наемодателя,поддръжка на имота и др.Договора за наем се сключва в три различни форми:устна,писмена и нотариално заверена.Важно е да се знае ,че наемния договор не може да бъде сключен за повече от десет години.За неговата действителност не е нужно спазването на определена форма.Нотариално заверената форма трябва да се спазва под страх от недействителност на договора за наем на недвижим имот.В случая се заверяват подписите на страните.Правните последици на наемния договор,правата и задълженията,които възникват за страните са уредени подробно в чл.228-239ЗЗД.
Наемодателят е длъжен:
а)да предостави на наемателя вещта за временно ползване;
б)да предаде вещта в състояние,отговарящо на ползването(ако не е уговорено друго)
в)да поправя повредите на вещта,които не са дребни; и
г)да плати обезщетение на наемателя,ако последният бъде лишен от ползването на наетия имот преди изтичане на наемния срок.
Наемателят е длъжен:
а)да плати определената цена на наемодателя;
б)да поправя за своя сметка дребните поправки,дължащи се на повреди от обикновеното употребление на наетата вещ;
в)да си служи с вещта за договореното ползване или съобразно предназначението и;
г)да плаща разходите,свързани с ползването на вещта;
д)да върне вещта след изтичането на уговорения срок;
е)да плати обезщетение за виновно причинените щети от него,членовете на семейството му или пренаемателя;
ж)да съобщава незабавно на наемодателя за щетите,извършени на наетата вещ.
Наемния договор при нотариално заверената форма е валиден от момента на извършване на нотариалната заверка от нотариуса.Това става по молба на страните.Те се легитимират с личните си карти и му представят договора в писмена форма.Наемодателят и наемателят слагат подписите си под договора в присъствието на нотариуса или заявяват пред него,че подписите са техни,ако са положени предварително.За заверката на подписите освен договора и квитанции за платени данъци и такси други документи не се изискват.

ДОГОВОР ЗА НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТДнес.......година между долуподписаните.......от гр........,ЕГН.....с лична карта издадена от........,наричан накратко наемодател,и........от гр. .......,ЕГН....... с лична карта... ...издадена от.......,наричан накратко наемател,се сключи настоящия договор за следното:
1)Наемодателят дава под наем на наемателя .............,находящ се на.......... в гр......(описва се имота)с месечен наем .......лева,платими на .....ден на месеца.
1.Наемателят се задължава да плаща ежемесечно наемната цена.
2.Наемният имот ще се ползва за жилище(или друго съгласно уговореното между страните)
3.Консумативните разходи-такси за отопление,осветление,вода,смет и др.,са за сметка на наемателя.
4.Настоящият договор се сключва за срок от......години и се вписва при съдията по вписванията в гр.....като разходите за това са за сметка на......... .
5.При нарушение на договорните клаузи виновната страна дължи на изправната неустойка в размер на.......лева.
6.Наемният договор се прекратява:с изтичане на срока,по взаимно съгласие на страните и с едномесечно предизвестие на едната страна.


Настоящият договор се състави в четири екземпляра-по един за страните,един за нотариуса и един за вписването му.НАЕМОДАТЕЛ: НАЕМАТЕЛ: