наказателно право-особена част(стр.2)

Престъпления против здравето-видове телесни повреди,състави.


Причиняването на телесни повреди е всъщност засягане на здравето на човешката личност,следователно можем да ги определим като престъпления против здравето.Законът различава три вида телесни повреди:тежка,средна и лека.

Тежка телесна повреда

В чл.128,ал.2НК се съдържат множество хипотези,при които телесната повреда е тежка:
телесната повреда е тежка, ако е причинено: продължително разстройство на съзнанието; постоянна слепота с едното или с двете очи; постоянна глухота; загуба на речта; детеродна неспособност; обезобразяване, което причинява завинаги разстройството на речта или на сетивен орган; загуба на единия бъбрек, слезката или на крило на белия дроб; загуба или осакатяване на крак или ръка; постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота.

Средна телесна повреда

чл.129,(2)НК" Телесната повреда е средна, ако е причинено: трайно отслабване на зрението или слуха; трайно затрудняване на речта, на движението на крайниците, снагата или врата, на функциите на половите органи без причиняване на детеродна неспособност; счупване на челюст или избиване на зъби, без които се затруднява дъвченето или говоренето; обезобразяване на лицето или на други части от тялото; постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота, или разстройство на здравето, временно опасно за живота; наранявания, които проникват в черепната, гръдната и коремната кухина."

Лека телесна повреда

Леката телесна повреда се изразява в причиняване на болка или страдание без разстройство на здравето (чл.130,ал.2НК).

При всички състави субектът е общ.Без значение е начинът,по който е причинена телесната повреда.Особеност на субективната страна е,че е необходимо да се установи наличие на умисъл за нанасяне на телесна повреда съобразно обективно настъпилите съставомерни последици.

Телесната повреда е по-тежко наказуема при опасен рецидив,т.е. ако е извършена повторно,като предвиденото наказание е в зависимост от вида й.
В чл.131,ал.1 и ал.2 НК са посочени квалифицирани случаи на причиняване на телесна повреда:

1.с оглед на субекта-от длъжностно лице, както и от представител на обществеността, от лице от състава на Полицията при или по повод изпълнение на службата или функцията му;от баща или майка; представляващо опасен рецидив или осъществено от лице, извършило умишлено друга тежка или средна телесна повреда , за която не е постановена присъда;извършено от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

2.с оглед на обекта-на длъжностно лице, на представител на обществеността, както и на военно лице, включително от съюзна или приятелска държава или войска, при или по повод изпълнение на службата или функцията му, или на лице, ползващо се с международна защита;на баща или на майка;на бременна жена, на малолетно лице или на повече от едно лице;на лице,на съдия, прокурор, следовател, лице от състава на Министерството на вътрешните работи, държавен съдебен изпълнител, частен съдебен изпълнител и помощник - частен съдебен изпълнител, както и на митнически служител, на служител от данъчната администрация, на служител от Националното управление по горите или на служител на Министерството на околната среда и водите, осъществяващ контролна дейност, при или по повод изпълнение на службата или функцията му;

3.с оглед на обективната страна-по начин или със средства, опасни за живота на мнозина и с особена жестокост;

4.с оглед на субективната страна-с користна цел; с цел да бъде улеснено или прикрито друго престъпление;извършено по хулигански подбуди;

Предвидена е и телесна повреда при афектен умисъл и по непредпазливост:

Афектен умисъл:Чл.132. (1)НК"За телесна повреда, в случаите по чл.131а, причинени другиму в състояние на силно раздразнение, предизвикано от пострадалия с насилие, с тежка обида, с клевета или с друго противозаконно действие, от което са настъпили или е било възможно да настъпят тежки последици за виновния или негови ближни, наказанието е:..."
По непредпазливост:чл.133 НК "Който причини другиму по непредпазливост тежка или средна телесна повреда, се наказва с лишаване от свобода до една година или с пробация."

Чл.134 НК-професионална непредпразливост:"Който причини другиму тежка или средна телесна повреда поради незнание или поради немърливо изпълнение на занятие или на друга правна регламентирана дейност, представляващи източник на повишена опасност, се наказва..."

В чл.135НК са предвидени хипотези на умишлено и по непредпазливост заразяване другиго с венерическа болест.
Престъпления против честта и достойнството;обида и клевета.Разврат-видове полови престъпления,състави.Част от престъпленията против честта и достойнството са престъпленията обида и клевета.Обект на тези престъпления е честта и достойнството на човека.

Обида(чл.146НК)

Изпълнителното деяние е казване или извършване на нещо унизително за честта или достойнството на другиго в негово присъствие.Обектът е личната чест на потърпевшия,а субектът е общ.Деянието трябва да е извършено със съзнанието ,че се унижава честта и достойнството на обидения.Ако обаче обиденият е отвърнал веднага с обида,съдът може да освободи и двамата от наказание.

Клевета(ЧЛ.147НК)

Изпълнителното деяние е разгласяване на позорно обстоятелство за другиго или приписване на престъпление.Обект е честта и достойнството на оклеветения.В ал.(2) на чл.147 се казва,че деецът не се наказва,ако се докаже истинността на разгласените обстоятелства или на приписаните престъпления.

В чл.148 са посочени квалифицираните състави за обида и клевета:ако е нанесена публично; разпространена чрез печатно произведение или по друг начин; на длъжностно лице или на представител на обществеността при или по повод изпълнение на службата или функцията му; от длъжностно лице или от представител на обществеността при или по повод изпълнение на службата или функцията му.

Разврат.

Различаваме няколко групи състави престъпления:престъпно блудство,престъпно съвкупление,сводничество и публичен дом,престъпен хомосексуализъм,разпостранение на порнографски материали и престъпления в интернет пространството.

Блудство

Изпълнителното деяние е извършване на действие с цел да възбуди или удовлетвори полово желание без съвокупление по отношение на:
1.лице,ненавършило 14-годишна възраст;
2.лице,навършило 14-годишна възраст и е извършено чрез употреба на сила или заплашване, чрез използване на безпомощното състояние на пострадалия или чрез привеждането му в такова състояние.
Субектът е общ,назависимо от пола му,но задължително от другия пол на пострадалото лице.Формата на вината е винаги пряк умисъл.

Престъпно съвкупление

Изпълнителното деяние е съвкупление с лице, ненавършило 14-годишна възраст, доколкото извършеното не съставлява престъпление по чл.152 или с лице, навършило тази възраст, което не разбира свойството или значението на извършеното.
В чл.152 се съдържат съставите на престъплението изнасилване.Изпълнителното деяние е съвкупление с лице от женски пол :
1. лишено от възможност за самоотбрана, и то без негово съгласие;
2. когато дееца го принуди към това със сила или заплашване;
3. когато дееца го приведе в безпомощно състояние.
Субектът е общ-може да е и жена.Престъплението се осъществява само при пряк умисъл.

Квалифицираните състави на изнасилването са:
1.ако изнасилената не е навършила осемнадесет години;
2.ако тя е низходяща сродница;
3.ако е извършено повторно;
4.ако е извършено от две или повече лица;
5.ако е причинена средна телесна повреда;
6.ако е последвал опит за самоубийство;
7.ако е извършено с цел въвличане в последващи развратни действия или проституция;
8.ако представлява опасен рецидив;
Още по-тежко наказуеми са случаите:
1.ако изнасилената не е навършила четиринадесет години;
2.ако е причинена тежка телесна повреда;
3.ако е последвало самоубийство;
4.ако представлява особено тежък случай.
По-леко наказуеми са случаите,когато:
1.съвкупление е с друго лице, което е принудено към това чрез използване на служебната му или материална зависимост;
2.съвкуплението е между възходящи и низходящи, между братя и сестри и между осиновители и осиновени.

Сводничество-склоняване на друго лице към проституция или свождане към блудствени действия или съвкупление.
Публичен дом-предоставяне систематически помещения на различни лица за полови сношения или за блудствени действия.

Тежко наказуемо е отвличането на друго лице с цел да бъде предоставено за развратни действия и още по-тежко наказуемо е, когато:
1. отвлеченото лице не е навършило 18 години;
2. отвлеченото лице е предоставено за развратни действия;
3. отвличането е с цел лицето да бъде предоставено за развратни действия извън границата на страната;
4.деянието е извършено от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група;
5. отвлеченото лице е предоставено за развратни действия извън границите на страната;
6. деянието представлява опасен рецидив.

Престъпен хомосексуализъм-извършване на полово сношение или действия на полово удовлетворение с лице от същия пол, като се употреби за това сила или заплашване или се използва положение на зависимост или надзор, както и с лице, лишено от възможност за самоотбрана.

Други престъпления по разврат
Има множество хипотези:
1. създаване, излагане, представяне, излъчване, предлагане, продаване, даване под наем или по друг начин разпространяване на порнографски материал;
2.разпространяване чрез интернет на порнографски материал;
3.излагане, представяне, предлагане, продаване, даване под наем или по друг начин разпространяване на порнографски материал на лице, ненавършило 16 години;
4. ако за създаването на порнографския материал е използвано лице, ненавършило 18 години, или лице, което изглежда като такова;
5.ако деянието е извършено по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група;
6.ако дееца държи или набавя за себе си или за другиго чрез компютърна система или по друг начин порнографски материал, за създаването на който е използвано лице, ненавършило 18 години, или лице, което изглежда като такова.

Всички престъпления по разврата са умишлени.